Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo k hodině - Církev v roce 2008. Napsal Václav Lamr

16. 2. 2008
Slovo k hodině Václav Lamr

Církev v roce 2008.

1. Opět ta osmička...
Nemohu přestat přemýšlet před Bohem o roku 2008. Jednu úvahu o numerickém významu těchto čísel jsem vám již poslal. Ta osmička se nedá obejít. Řekli jsme si, že má duchovní význam nového počátku.
Osmého dne při obřízce dostal jeden Nazaretský chlapec jméno Ježíš a osmého dne vstal z mrtvých.Osmého dne počala církev o Letnicích. Osmička se dá dělit napůl do čísla jedna. Je totálně vyvážené:

V novém letopočtu dělí první číslo dvě čtvrté číslo osum na dvě čtverky.Ty se opět dělí na dvojky a dále na jedničky.Pro tuto rovnovážnou dělitelnost má číslo osum charakter soudu a spravedlnosti.Zde,v tom čísle je vše rozdělené na vyvážené poloviny a na elementy. Bůh, který nás složil a má spočteny naše vlasy i kosti, nás může rozložit jako konstruktér auta doslova na šroubek./
Ž 22,18/ 139.15-16 / Všechny naše slova, činy a myšlenky celého života vidí jako na dlani./Ž 132,2,23 /.

Osmička nám zvěstuje, že o všem Bůh ví a nic se nedá skrýt.A dá nám to v novém roce poznat. Jen
na kříži Ježíšově je řešení .Všimněte si, že kříž Kristův má čtyři strany a tedy osum ohraničení.Tak jako je osum směrů jeho činnosti a pohybů v časném životě.Počítejte se mnou:

1.Byl vtělený, a sestoupil z nebe/ Jan 1.14 /

2. Byl odmítnut a nepřijat / Jan 1.10,11 / .

3.Přesto šel do Jeruzaléma, ačkoliv věděl, že tam bude zabit./L.9,51 /

4.Byl odsouzen židovskou radou a zavržen, vyveden vně hradby jako kozel Azazel./ Žd 13,13 / .

5. Konečně šel na Golgotu a za nás zemřel./ J 19.18-30/

6.Byl pohřben a sestoupil do pekel./ J 19.38-42 /1 P 3,19 /
7. Vstal z mrtvých / Mt 24,5,6 /

8.a vystoupil do nebe./ L 24,50,51
/ Také my konáme v Kristu oněch osum pohybů a stanovišť. / Ef 2.1,
5,6,18 Kol2,12 Ř6,4 atd. / V Kristově kříži jsme zemřeli hříchu, jsme vzkříšeni a posazeni v nebi /

2. Cíl božích soudů je nový charakter
Učme se vykupovat čas a doplńujme prázdnou nádobu oleje.Jako ty chytré panny co vešly. Dnes se ještě dá kupovat olej Ducha svatého. Prorok Nahum říká: ..Navaž vody k obležení,, / Na 3,14 a / Voda je symbol Slova a Ducha.Obležení je doba soudu a útlaku, která je před námi a která začíná. Soud začíná od domu Božího.Tedy od církve.Nediv se, že procházíš krizí, někteří jsou na pokraji rozvodu, či rozdělení. Že se ti nic nevede duchovně, rodinně, finančně.Tlak okolností jsou stěny lisu jménem kázeń Ducha svatého.Ještě zdaleka nejsme plně závislí na Bohu a proto nemůžeme mít plné požehnání.Jsme připravováni o berle a dočasnosti.Kázeň Ducha jako průvodní či předcházející dimenze božího soudu má, jak jsme si řekli, charakter čísla osmi.Vše se láme na polovinu, aby nic neuniklo boží pozornosti.Nelze uniknout nikam./ Viz Amos 9,1-5 / Ani únik do hor, do nebe v kosmu či UFO, ani betonové bunkry či dno moře tě neskryje, dokonce ani náboženství v podobě vrchu Karmel / název katolického
nakladatelství / tě neučiní imunní.Mimochodem, jsou to popisy úkrytu před atomovým napadením,které prorocky viděl Amos, působící v předexilním období 810-785 př. Kr .
Cílem této kázně božího Ducha je uvést nás do Ježíšova charakteru.Dary, úřady, divy máme nebo jsme je neobdrželi, protože o ně nestojíme či stojíme.Není podstané to co máme, ale čím jsme ve smyslu uvedení do Jeho podoby a charakteru.Kdekterý lupič má uniformu policie, tedy i duchovní autoritu.Vírou se můžeš prodrat i na nebeskou svatbu, ale tvůj plášť tě diskvalifikuje a demaskuje. Plášť toho, co děláš pro Pána nestačí. Musíš mít svatební roucho z toho co On udělal pro tebe./Mt # 22.11-13 / Mít moc Ducha a nemít Beránkův charakter se stane osidlem u brány do svatební síně./Mat 22.11-13 / Stejně bude pro mnohé osidlem skutečnost, že koulí jménem ,,laska,, sráží devět kuželek darů Ducha./ 1 K 12.7-11 /
Láska je buď realita, nebo náboženské heslo.Všimni si,že kdo miluje, moc o lásce nemluví. A kde se moc učí o lásce, je často mrazivo a rozdělení.S pojmem láska můžeš manipulovat a druhé obviňovat i vydírat.
Teologický manévr, jak se vyhnout nutnosti přijetí darů a moci, je učení o lásce.Tam se skryje strach z následků logické konfrontace. A naopak,v atmosféře víry a vítězství lze hrát duchovnost bez soucitu k potřebným.

Nadšení nás nezbavuje povinnosti k slabým a mezi dary Ducha nemá být popelkou dar či úřad konání milosrdenství /Ř.12,8 / ujímání se potřebných a snižování se k nízkým / Ř 12,16 / Také se dadatečně naučme pravidla slušného chování. Evropané a azylanti křičí po lásce a přátelství. Jedním z principů evropského probuzení bude tato nadpřirozená Kristova láska skrze nás.


3. EUkuména a skutečná jednota. / Tomu věnuji více prostoru /
Heslo: ,, Znovuzrození křesťané všech církví, v Kristu jste JIŽ sjednoceni,,.
Novodobá ,,ekumena,, nikoho nespasí, naopak, umožní ti mimo jiné, abys se podílel na cizím denominačním hříchu a na modloslužbě jménem Nová Babylonská věž. To je blud posledních dnů, který jsem ve výzvě některým vedoucím předvídal od letošního léta. Rozlišuj duchovní ekumenu a EUkuménu.V tom je jasný rozdíl a ukazuje to na jakési humanisticko- babylonsko.- světské zadání v Evropě. Je to perfektní past na protestanty kde se stávají tak rukojmím  vlastní nemoudrosti, protože se srovnávají mezi sebou a ne s Písmem.Je to duchovní masochismus.Skutečná duchovní  jednota se nemusí deklarovat navenek a nepotřebuje instituční demonstraci.Spojování institucí je fyzický jev spojitých nádob.Jed z jedné nádoby se vlévá do druhé.Je to strkání hlavy do chomoutu s petklíčem./ Petr-klíč / A pak zamknou tvou svobodu v Kristu. Chápeš? / Čti: Gal 2.4 / 5.1 /     Dle zkušenosti z terénu v evangelizaci mi ,,řecko-římská,, ekumena nikdy nepomohla.Naopak, její obhajobou jsem ztratil kontakt s Písmem a s Duchem svatým při práci. Je to duchovní VATA, ,,jalovina,,, aby ta postava jménem instituční církev pěkně vypadala před námi a lidmi ve světě.My prostí křesťané o to nestojíme, a svět se tomu stejně směje. Je to spíš potřebné pro ty biskupy a některé vedoucí. Je to potřebné i pro antikrista.EUkumena umožňuje karieru. Za to Ježíš ovšem nezemřel.Ekumena nepřivedla jedinou duši k Ježíši.To je taková náboženská politika..Lidé, kteří hovoří o její nutnosti, vlastně dokazují,že ještě neexistuje duchovní jednota, vyprošená Ježíšem ve velekněžské modlitbě / J.17,20,21 / a umožněná odstraněním bariéry dělící narůzno nejen Židy a pohany, ale i křesťany a denominacemi. / Ef 2.13-16/ Přečti nahlas verš č.16.To je rhéma-terapie na nejednotu. Mluví se zde o JEDNOM těle. / viz 1 Kor 12,13 / Znovuzrozením v duchu a vodě J.3.5 jsme byli PONOŘENI do smrti Krista na kříži / Ef 2.16 - srovnej vzah: kříž-jedno tělo - opona / Mat27,52 Žd 10,19,20 / - 1 Kor 12.13 / Nyní si ty verše napiš na lísteček,a čti je za sebou v libovolném pořadí, až ti Duch svatý zjeví v novém pohledu souvislé pojmy: KŘÍŽ,OPONA,-TĚLO SVÉ, JEDNO TĚLO,SMRT,PONOŘENÍ..Na kříži jsme byli ponořeni do Jednoho těla. Tečka. Kdo obnovuje odstraněné bariéry ? Kdo za zvoláním: Dokonáno JEST / s vykřičníkem / klade nový vykřičník s podsunutým otazníkem jako Evě v Ráji ? / J 19.30 / Gn 3.4 /
EUkumenu DOSAHUJEME lidskými silami a přitom to není Pánovo, ale lidské dílo.Jednotu dosahujeme, ale nedosáhneme. Jako spasení, svatost či vítězství..Jednotu tak jako spásu, svatost a vítězství
jsme DOSTALI. Skutčná duchovní ekumena je darovaná v Kristu už na kříži.Ta duchovní JEDNOTA již existuje a je nám k disposici.Její jméno je JEŽÍŠ.Když jste v nějakém EUkumenickém shromáždění, tak Ježíš sedí na vedlejší židli a někdy není ani vpuštěn dovnitř a stále klepe na dvéře ve smyslu Zjev.3.20 Mnozí se o to ovšem upřímě
snaží, ale ztrácejí prioritu: Evangelizaci národů.Skutečnou jednotu prožijeme v Evropě brzo a to skrze připravené mocné pomazání v práci na získávání lidí sekulárních a muslimů.Čechů, Turků, Arabů. Protože pokud do toho nevstoupíš, nepřijde POMAZÁNÍ.A v pomazání Duchem je jednota skutečná.Totálně neinstituční.A denominační pláště visí v šatně té předsíně, která bude dána pohanům / Zjev 11.2 / Musím dodat, že vedle evangelizace skutečnou jednotu křesťanů prožíváme v chválách a v opravdovém, nehraném klanění se Pánu Ježíši a Bohu Otci.

/ Zj 11.1 - srovnej: Sk 2 ,44,46,47 Předpokladem a základem duchovní jednoty jsou ty dvě nuly v letopočtu roku 2008 uprostřed.Ta první je smrt Kristova a druhá je tvá smrt v Něm. / Ř.6.4 / Kol 2.12
Na kříži a ve tvém duševním zlomení končí jakékoliv ,,vibrace“ nejednoty.Mrtví nebojují o SVOU identitu na úkor jiných.Mrtví nejsou prestižní, ani nestaví svou církev nad jiné.Tentýž princip platí na rozdělenost politicku, ideovou, rasovou..Živíme-li vlastní prestižní odlišnost a nadřazenost, kopírují to lidé v parlamentu, v domě, v rodinách.Vlastně my to kopírujeme od nich. Kristus se nekopíruje duchovním xeroxem. Ježíš je náš život, nebo není.Je jedno
klíčové slovo o jednotě: ,,Pozdvihli své oči, neviděli žádného,než samého Ježíše,, / Mt 17.8 /

Je ještě jedno prostředí, kde křes´tané jednotu prožijí naplno: A to bude v pronásledování.

Doporučuji a používat pojem,,klerikalizace,,a promyslit pojem,, antichristianizace,, v Evropě.Nová doba potřebuje neotřelé pojmy.První pojem je jiným názvem pro žluto-bílou eukuménu.Jak se vyjádřil jeden ř. katolík:,, Ti protestanti nám zpomalují obnovu říše Římské....,,


4. Církev v Evropě přijme trojnásobné pomazání
A co ta církev avizovaná v nadpise článku? Co čekáš? Žádné nové principy.Podle zjevení, které potvrdili i jiní učitelé a proroci, v současnosti má církev Kristova v Evropě dokončit reformaci. Pro ty, kterým to nic neříká, se jinak řečeno má nynější církev v Evropě vrátit do ryzosti, moci a pomazání té první církve o které čteme ve
Skutcích.To nedávno na evropské konferenci FGBMFI /+/ v Insbrucku potvrdil i Richard Shakarián, syn Démose, nynější světový president / FGBMFI / Podnikatelů plného evangelia./ Nic jiného nám totiž už nezbývá. Bývalý papež vyhlásil, že Evropu zachrání jen christianizace. Myslel tím ovšem pod vedením římskokatolické církve.
S tou první částí prohlášení souhlasíme.Všechny cesty sice vedou do Říma, ale jediná vede do nebe.Nový papež to již neskrývá, že jedinou pravou církví je římsko-katolická. Aspoň víme na čem jsme. Potom je ovšem absurdní řeč o nějaké ekuméně.My víme, že jedinou nadějí pro Evropu je evangelium Kristovo. Nedenominační Slovo pravdy
/ Ef 1.13 / Ko 1.5-6 / Je to úkol pro Tělo Kristovo, neinstituční církev složenou z údů všech možných denominací a nedenominací, jestliže postaví Boží slovo jako hlavní prioritu.Netřeba mrhat energii slepováním institucí. To je totiž Babylonský projekt,na který nemáme mandát, který použije lehce antikrist.Ježíš už odstranil hradby dělící na různo na kříži. / Ef.  2.13,14 /Evropská církev obstojí jen pod pomazáním Ducha svatého. Právo synů máme.To je exusia (řecky) Nalezneme to v Jan 1.12 /. Máme pravomoc k výkonu. Potřebujeme ale moc výkonnou, / dynamis / jak je u Sk 1.8 / Pomazání, tedy výkonná moc se projevuje vnějšími činy divů a zázraků.Osmička má také charakter pomazání, prorože Eliáš / čtu Kralickou / učinil osum zázraků. A to je církev Skutků. Osmička.Nový počátek ranné církve. Eliáš Elizea vláčel před vytržením po několika místech, aby se přesvědčil, jestli mu jde opravdu o to dvojnásobné pomazání a nakonec na něho shodil plášť./1 Kr 19.19 / Nediv se, že jsi také vláčen z místa na místo.Církev v Evropě je už uvláčená. Musí opět vidět JEN, JEN, JEN Ježíše. Jako na hoře. / Mat 17.8 / Jako Elizeus Eliáše. Ježíš- jako Eliáš Nového věku také po nanebevstoupení hodil svůj plášť moci o Letnicích. Ale před nanebevstoupením vyzval učedníky, aby čekali v Jeruzalémě, dokud nebudou oblečeni mocí z výsosti./ L 24.49 / a ve druhé kapitole Skutků se to stalo. Bída církve v Evropě spočívá v tom, že je oblečená zkušenostmi, tradicí,teologií,liberalismem, posuzováním, rozumářstvím ale nečeká na moc z výsosti.Nestačí jen poznání. K poznání patří ještě pomazání.A pomazání přivodí prosperitu duchovní i jinou.Pomazání spravedlivých vyluxuje bohatství bezbožných. Za poznání nemusíš tolik platit Ledaco získáš po konferencích. Pomazání se musí platit především mimořádným modlitebním nasazením. Nová generace ,která to prohlédla, už začíná křičet o moc. A my si myslíme, že jsou nezralí.Oni mají nárok být ještě nezralí, tak jako my nemáme právo,jim to vyčítat, protož jsme
nebyli na jejich úrovni zralejší.Musíme jim předat co se dá,a co jsou ochotni přijmout od nás. Máme jim pomoci, aby dokončili co jsme rozdělali a nedokončili. A pokud nám Pán dá čas a zdraví,máme to konat s nimi.Bůh nedělí lidi dle kategorií a nemá věkové či jiné limity. My, co si říkáme ,,letniční,,, jsme v nebezpečí. že si stavíme letniční muzeum.Myslíme si: TEHDY bylo pomazání.Elizeus přijal dvojnásobný díl Ducha, jak žádal. Dvakrát osum je šestnáct.Vykonal přesně šestnáct zázraků. Letniční vylití Ducha od počátku minulého století dodnes je vylití dvojnásobného dílu, v šestnácti./ 2x8=16/ Elizeus vykonal 16 zázraků. My bychom tedy měli žádat další zdvojnásobení pomazání, další násobek osmičky, a to je tedy dvakrát šestnáct,- třicet dva Už jsem jednou psal, že člověk má 32 zubů ,kterými má s pomocí jazyka v ústech formovat slova v moci Ducha svatého a tvořit, formovat svět kolem nás, okolnosti, pojídat s Kálefem obry, jíst Kristovo tělo (Jan 6. kap). To má otřást Evropou.takže se to bude řešit i v Bruselu. Do Starého kontinentu vstoupí nový fenomén živé Církve Kristovy jako na počátku.Ale v trojnásobné dimenzi. V první kapitole Bible která mluví o tvoření světa je 32 krát vyslovováno jméno Boží / Elohim / Chápete souvislosti? Pro mne je překvapení, že kříž má jako prostorový objekt přesně 32 hran. Moc Boží oběti Krista na kříži je rezervováno na dvou až čtyřnásobné vylití Ducha. /4x8=32 / V první kapitole Bible stvořil Bůh svět, včetně člověka.V poslední kapitole Biblického času milosti chce Bůh skrze církev Kristovu použít toto dvojnásobné, vlastně trojnásobné eliášovské pomazání, protož potom bude Nová zeme, a Nové nebe. Bůh starý svět odstraní ohněm a stvoří Nový.Oheń na počátku církve ve Skutcích / Sk 2.3 / a oheň soudu nad svou opozicí v podobě Goga a Magoga / Zj 20.9 / je rozmezí, mezi nímž se vše promění a protaví, spálí a rozhoří pro nový věk. Kdo nehoří dnes v Kristu, shoří mimo Krista. V té době žiješ. Před úpatím boží slávy.

    Před lidstvem je ovšem poslední nejhlubší příkop sedmiletého období soužení. Naplní se vodami hříchu,vzpoury a antikristovské nezákonnosti. Pamatuj si, že ještě nejsme na druhém břehu. To se má naplnit dle Písma.Před námi je buď vytržení, evakuace vojska Božího, nebo nutnost podílet se na té hrůze.Pokud vás o tom učitelé neinformují, ponesou zodpovědnost.Dnes jsou proroci, co deklarují prosperitu a vítězství jako v době Jeremiáše, aniž by se zmínili o potřebě pokání a očištění a proroci,kteří kormoutí srdce horšími zprávami. Mluví o nutnosti zlomení, pokání,ale i o vítězství.Ti jsou blíže pravdy. Třetí skupina proroků jen děsí,zemdlívají a nenesou ani naději.Taky to je vedle. Boží zvěst je vždy vyvážená, i když přituhuje. Bůh vždy dává východisko a hlavně je tu Ježíš= Bůh, který je Pastýř i Dvéře. A to ti povím, stále jsou na nebi otevřené ty dveře, co se otevřely obětí Ježíše jako opona / Srovnej si:Mt 27.51 / Jan 10.9/ Zjev 4.1 / Těmi dveřmu musíme vejít, pokud jsme ještě opodál.Ale spěchej. Ježíš není pendolino.Na nádraží počkáš nanejvýš na další vlak,ale Ježíš je poslední.Za ním se už trhají koleje a budou se tavit pro zbraně armagedonské bitvy.


5. Církev v Evropě se vrátí k originálu
Jestliže jsme duchovní Elizeus skrze kterého Bůh vykonal 16 zázraků, nyní pochopíme ty čtyři čtverky ve druhé kapitole Skutků. Ta slavná kapitola vylití Duch popisuje kázání Petra,kde kázal čtyři hlavní pravdy o Ježíši.Zjevil ho jako, Pána světa,skrze jehož jméno je dáno spasení, který byl ukřižován a vzkříšen / Sk 2,21,32,36/ Potom následují čtyři kroky víry, které učinili na jeho příkaz nově obrácení: A to je:pokání, ponoření do vody,přijetí daru Ducha,a oddělení. / Sk 2.38,40 / a následují opět čtyři formy životosprávy prvních učedníků: Učení apoštolské,společenství, lámání chleba a modlitby.To jsou ty čtyři vnější svlaky držící desky stánku,tedy vnější projevy církve a svlak pátý, Duch svatý v nás . / Sk 2.42; srovnej: Ex.36.32,33/ A za čtvrté čteme o čtyřech důsledcích této činnosti, o čtverém ovoci první církve v Jeruzalémě.Byli jednomyslně spolu,vše měli společné, chválili jednotně Pána a projevovala se skrze ně moc pomazání skrze divy a zázraky. Pokud do toho stejného počtu znaků vstoupí evropská církev, není moci a síly, aby ji zabránila získat ještě miliony Evropanů a emigrantů z východu včetně muslimů. Dvakrát osm je šestnáct.Děleno dvěma to jsou čtyři čtverky.
Jsou to také čtyři kováři ze začátku proroctví Zachariáše, kteří mají srazit kladivem Slova ty čtyři rohy, čtyři světové mocnosti stojící proti Izraeli a Ježíši Kristu. /Za 1.18-21 / Ti čtyři kováři, představující celosvětovou církev na zemi jednající v plné autoritě Pána Ježíše Krista / Mat 28.18 / Ef # 1,20-23 / A v dnešní době platí aktuálně výzva, aby Izrael utekl ze zajetí světového Babylona a navráril se na Sion.A ty čtyři sražené rohy Boží opozice je spravedlivý Boží soud nad národy, který je před námi.Co nevidět se naplní Ezechiel 38 a 39. Pozoruj co se děje kolem Ruska.

Příští rok bude Pán jednat s Palestinci. O tom příště.Znovu si přečti Mat 17.8 - to bude základ příští úvahy.

Václav Lamr

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář