Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVDA PÁNĚ ZVÍTĚZÍ

HISTORICKÝ PRŮŘEZ PROROCTVÍMI

 NAD ČESKOSLOVENSKEM

Napsal Václav Lamr

třetí díl 

Vize změny - osmdesátá léta


V roce 1971 jsem byl účasten pod Kriváněm ve Važci letního tábora křesťanů ze Slovenska. Tehdy to vedl Dušan Rojko a prožili jsme tam mocné divy, včetně rozvázání jednoho posedlého chlapce. Jeden den přinesl Dušan slovo z Ev. Mat.: „Líto je mi zástupů. Rozpustím-li je lačné do domů, zhynou na cestě, protože někteří přišli z daleka." Tohle slovo se mnou hýbá dodnes. To bylo prorocké slovo pro náš národ. Kvůli tomu zjevení se tábor prodloužil o několik dní, aby všichni byli nasyceni.

Toto zjevení Boží lítosti nad naším národem na začátku komunistické "normalizace" zasáhlo mnoho služebníků a vedlo je k celoživotnímu závazku služby. Mnozí lidé z našeho národa přicházejí " z daleka", to je z veliké vzdálenosti odcizení od Boha, z temnoty traumat totality.

Na začátku osmdesátých let přicházelo více proroctví, vidění a vizí o společenské a politické změně. Zatímco před tím to byly ojedinělé hlasy, přicházelo to potom častěji a výrazněji. Pán dal slovo o budoucím probuzení.

Z mnoha proroctví, která byla zaznamenána, se opakují tyto hlavní výzvy a sdělení:

1. Stůjte jako sloupy dnes, abyste stáli v dobách bouří.

2. Budete-li věrně zářit dnes, potom budete zářit v době budoucích zmatků a změn.

3. Dám vám velké probuzení, ale zda budou ti, kdo budou zralí ke službě?

4. Uvidíte zázraky jako v mé době. Budete vidět povstávat i ochrnuté a mrtví budou kříšeni.

Sešitky s zápisy proroctví byly roztroušeny, spáleny v době policejních zátahů, ale hlavní myšlenky zůstaly v paměti, protože jsme to znovu a znovu zkušovali a mluvili o tom.

Pohnutý rok 1973

 

V roce 1973 došlo k mnoha událostem, které si jasně pamatuji. Jednoho dne jsem ráno dostal slovo v duchu: "Modlete se za Cejlon." Skutečně, ten den jsem slyšel z radia zprávu o začátku občanské války v té zemi. Podobně tomu bylo s Jižní Koreou. Byl jsem puzen se jeden den modlit za tu zemi. Tehdy za totality jsem nevěděl, že tam proběhla evangelizace Billy Grahama na Soulském letišti, kde bylo půl druhého milionu lidí. Tak nás Pán vedl k zodpovědnosti za jiné země. Dal nám znát, že jsme součástí celosvětového hnutí Ducha a máme mít na tom podíl zatím v přímluvách, i když jsme nemohli svobodně cestovat, nebo to číst v časopisech jako dnes. Bylo toho poskrovnu, ale bylo to vzrušující svou vzácností.

Jednoho dne k nám přišla zpráva z Ruska, že ten rok v době konání nějakého komunistického sjezdu došlo ve městě Tombov u Moskvy ke zjevení na obloze, které viděli i nevěřící. Bylo vidět až do Moskvy. V těch hodinách v oblasti přestala fungovat elektřina, provoz se zastavil a tisíce lidí hleděly k obloze. Na modrém nebi bylo rukou napsáno deset vět zářivým písmem. Některé věty si pamatuji: "Nezůstane spravedlivý mezi nespravedlivými, ani nespravedlivý mezi spravedlivými. Je zima v mém národě.(Málo lásky.) Přijdu brzo a odplata má se mnou." Vojáci se snažili ten nápis překrýt dýmovnicemi, ale vítr to odvál. Prohlásilo se, že Američané to vysílají z družice nějakým laserem atd. Ruští bratři, co přicházeli k nám, to zjevení potvrdili. Jeden z nich nám přinesl tentýž rok překvapivou zprávu ze Sibiře. Tam bratři, pronásledovaní od KGB volali v soužení na modlitbách, aby Pán brzo přišel pro svoji církev. Skrze proroctví přišla odpověď: "Přijdu brzo, ale nejprve musím probudit Československo." Ten bratr řekl, že se tam za nás začali horlivě modlit a přišel, aby nám to vše oznámil. Toto oznámení o přímluvách Rusů za náš národ souvisí s řadou vidění, která jsem v té době dostal. Viděl jsem řetězy, které se jako duha klenuly od východu k západu nad naší republikou. K tomu přišel výklad v Duchu: "Více se za vás modlí církev na východě a na západě, než vy sami za svůj národ." V dalším vidění byl temný mrak nad naším státem. Z našeho území byly vyzařované slabé paprsky modliteb a nemohly ten mrak rozptýlit. A tu se ze západu začaly objevovat silné záblesky a silné paprsky, jako laser rozrážely temnotu a mrak se začal rozptylovat. Ze západu přicházely skutečně zprávy o tom, že se množí skupiny lidí, kteří se soustavně modlí za Československo. Ty laserové paprsky byly přímluvy v moci. A začali také bratří přicházet i ze západu. Nejprve průzkumníci, co přišli jako turisté a jen se modlili. Potom přicházeli učitelé..

Ten rok přijel jeden takový průzkumník Pána, člen obchodníků plného evangelia do Prahy a na místě, kde je na Václaváku dnes Baťa začal mocně plakat a přimlouvat se za náš národ. Byl to Angličan, s nímž jsem se později setkal, nějaký bankéř. V roce 1988, když jsem obcházel modlitebně Prahu, jsem na stejném místě slyšel: "Na tomto náměstí budete kázat mé evangelium." A právě prostor u Můstku se stal nejfrekventovanějším místem evangelizací, kde jsem mohl také hovořit o Ježíši. Pán je věrný.

Další jasné vidění opět ukázalo republiku, jako dno vyschlého rybníka. Po celém území byla hustá síť prasklin od vyschnutí. Tu padaly na ten suchopár malé kapičky, jako rosa se snesly a praskliny zmizely. Země zvlhla. A tu se nad námi otevřel potok, a zaplnil republiku čistými vodami života. Všude se začalo zelenat. A potom přišel výklad: "Nejprve musí být suchá země svlažena slzami pokání a potom přijdou přívaly živé vody."

Pod Tatrami v malé vesnici Mengusovce žila jedna sestra prorokyně, která velmi posloužila bratřím v Brně k poznání letniční zvěsti. Měla zkušenosti s duchovními dary. V roce 1973 dostala toto vzácné proroctví: "Probudím tento národ a bude zde takové dílo, které uvede k údivu lidi v Evropě a bude mít dosah i do jiných zemí."

V roce 1973 navštívil David Wilkerson Polsko a k nám pronikalo jeho proroctví o roli duchovních vůdců, kteří jsou zodpovědní jako králové v Izraeli za duchovní stav církve i národa. David jasně vyhlašoval, že začíná pronikat světlo do Východní Evropy a zatímco Západ vejde do krize v důsledku zneužití svobody a materialismu, Východní Evropa prožije politické uvolnění a duchovní probuzení. Tehdy jsem si překládal z polštiny články a celé knihy, přeložené z angličtiny do polštiny. V té době byla Evropská letniční konference v Helsinkách a na zvací kartě byl obraz Evropy, jak na ni z nebe dopadá světlo. Všiml jsem si, že nejvíce byla osvětlena Východní Evropa a hlavně Československo. Byl tam nápis: Ježíš je Pán. Dozvěděl jsem se, že ten obraz byl daný skrze vidění. Na Vánoční svátky a na Silvestra jsem jezdil na Východní Slovensko, kde jsem s bratrem Mečkovským sloužil po různých sborech a v rodinách. O půlnoci na Silvestra tam měli ve zvyku vytahovat verše jako heslo do nového roku. Tehdy jsem při modlitbě žádal o heslo nikoliv pro svou osobu, ale pro Československo. Vytáhl jsem verš z Izaiáše, který souvisí s dalšími verši. Přijal jsem to jako výzvu k tomu, aby náš národ obnovil smlouvu s Bohem a je tam prohlášení, že Ježíš je vůdce a učitel národů, a že Jej máme hledat, dokud je blízko, to jest, dokud je blízko skrze čas milosti a krevní smlouvy. (Čtěte: Izaiáš 55: 3-6) Toto slovo platí dodnes. Když jsem se nedávno ptal Pána, jak to zaslíbení postoupilo od té doby, dostal jsem odpověď, která mne zpražila. Čtětě: Jer 7:28

Proroctví o změnách komunistického bloku

Od poloviny osmdesátých let, to jest od roku 1974, se v proroctvích čím dál více objevovaly výroky o velikých změnách u nás a v Evropě. Tato proroctví měla tyto hlavní myšlenky, které se opakovaly v různých obratech a obměnách:

 1. Uvolním politickou situaci v zemi.

 2. Dám veliké probuzení s divy a zázraky.Uvidíte i ochrnuté vstávat z vozíků.

 3. Využijte tu dobu k intenzivní evangelizaci.

 4. Doba svobody bude omezená a uzavře se.

 5. Potom nastane všeobecné pronásledování církve na východě i na západě.

 6. Navažte "vody k obležení" Naplňte se a buďte připraveni.

7. Vy jste lid na pokraji času Krve.."

Kolem roku 1975 přišla do Brna jedna sestra z Belgie a překvapila nás zjevením o vyjití Židů ze Sovětského svazu podle Izaiáše 43:6. Řekla nám s naprostou jistotou, že se naplnil počet mučedníků v Rusku a že Bůh bude soudit Sovětský svaz různými formami, až se rozpadne a tak se uvolní miliony Židů, které se budou vracet do Izraele dvěma hlavními proudy: Přes Finsko a přes Polsko, Rakousko a Holandsko. Oznámila nám, že Finové a křesťané v jiných zemích na západě dostali pokyn k přípravě pro tento exodus a dělají už zásoby potravin, oblečení, mají připravené autobusy, rezervují domy. To ovšem předpokládá, že komunismus v Rusku a u nás padne. Nemohli jsme tomu věřit. Ta sestra byla zvláštní tím, že si sama vysluhovala Večeři Páně, z vína a keksů, které ji posvětili starší bratři před cestou. V době Večeře Páně se snažila pokud to bylo možné se s nimi spojit telefonicky, ale když zjistila, že by nás to ohrozilo, modlila se v době sborové Večeře na dálku s nimi, bez ohledu v jaké situaci se nacházela. Až později jsem si uvědomil, že tak čerpala pomazání z účasti na Těle Kristově. Mimo proroctví směle vymítala démony a modlila se za nemocné. V Rumunsku byl v té době ve vězení věřící Žid Richard Wurmbrand, který byl mnoho let žalářován za šíření evangelia od 50tých let. Tento mučedník řekl, že Sovětský svaz nezničí atomové zbraně, ale krev mučedníků. Jeho slovo a proroctví této sestry se naplnilo.

Zvláštní zjevení o změně ve východním bloku přišlo z Izraele. Bratr Gabánek ze Slovenska, o kterém jsem se zmínil, při svém pobytu ve vězení dostal touhu navštívit Izrael. Měl ve vězení dokonce vidění, jak se prochází po Jeruzalémě. Pán mu několik let před revolucí v osmdesátých letech vyslyšel modlitby a on mohl cestovat do Izraele, kde navštívil známá biblická místa. Po návratu vyprávěl několik zázraků, které tam prožil a mimo jiné setkání se skupinou křesťanů, kteří mu sdělili, že ve vidění viděli Pána Ježíše, jak jede na koni směrem k zemím ve Východní Evropě, aby vysvobodil a uvolnil.

Na základě Zjevení 19 je Pán Ježíš popisován jako bojovný jezdec na bílém koni a jeho oči jako plamen ohně, a jeho jméno v té scéně je Věrný a Pravý. Zjevení popisuje Ježíše s vojsky Církve z nebe při svém příchodu na zem, aby porazil definitivně Šelmu a světová vojska v bitvě u Armagedonu. Potom nastane Tisícileté království (Zj 19:11-21) Církev bude nejprve vytržená, aby po svatbě Beránkově jako vojsko s Ježíšem vstoupila na Zem porazit armády světa, dobývající Izrael. Srovnejte si tato místa:

 • Vytržení - 1 Tes 4:15 -18

 • Vytržená Církev,- veliký zástup a hlas na nebi - Zjev 19: 1- 6

 • Svatba Beránkova na nebi - Zjev 19:7-9

 • Věrný a Pravý na bílém koni se svým vojskem, ( s vytrženou církví a nyní již Nevěstou ) jedou porazit vojska světa Zj 19:11-21 Srovnej: Za 14:5b / Juda 14 /

 • Sestoupí na horu Olivetskou Sk 1:11 Srovnej: Za 14:4

 • Začne kralovat na Zemi Za 14:9 Iz 9:6,7 Toto máme nyní zvěstovat jako Evangelium KRÁLOVSTVÍ všem národům. Už nejen evangelium spásy jednotlivých lidí, ale záchranu národů a světa Mt 24:14

Boj proti duchu komunismu

Jezdec na koni jde proti mocnostem a duchovním vojskům. Od té doby východoevropská církev byla učiteli ze západních zemí vyučována systematicky o duchovním boji. Toto vidění jezdce se shoduje s Božím plánem ukázat církvi na Východě, že je vítězným vojskem.

Také do Československa přicházeli bratři s učitelským pomazáním ze západu a ze Švédska a začali nás vyučovat, že máme moc ve jménu Ježíš, a proto můžeme v modlitbách se proti duchu komunismu postavit. Jeden řekl: "Jste jako slepice, kterým jsou rozvázané nohy od pout a ony leží v poloze spoutanosti do té chvíle, dokud do nich hospodář nekopne, aby si uvědomily,že jsou svobodné." Pán posílal s učiteli i proroky, přímluvce, kteří nás uváděli do duchovní války. Byly to lekce o naší identitě a postavení v Kristu. Protože letniční církev v Brně se v době totality podílela na překladech a distribuci samizdatové křesťanské literatury, měli jsme z první ruky vyučování ze západu, a od Basiley Schlinkové z Mariina sesterstva z Německa a vyučování Watchmana Nee. Když západní učitelé přišli, mohli jsme to s tím srovnávat. Občas se objevili úleťáci, ale i to byly dobré lekce, které nás učily rozeznávat zrno od plev. Na druhé straně jsme tyto "úleťáky" museli pochopit v kontextu s pozdějších situací. Proroci obvykle nejsou tuctoví. Tehdy se již probudili Maďaři, Bulhaři a svazovali šelmu komunismu. Také Poláci. V těchto zemích vzali bratři boj proti komunismu zřejmě důsledněji, než u nás.

Tajné tábory a biblické školy

Od roku 1970 jsem se zúčastňoval táborů na Slovensku ve Važci a později v Moravském Lieskovém a od roku 1973 také i v Čechách po různých chatách a lesích. Zvláště v Radlicích pořádali křesťané z Dačic a Slavonic o prázdninách tajné biblické školy mládeže. Protože mě po několik let připadla úloha vyučování, musel jsem se někde v lese zašít, abych se nad připravenými poznámkami a Biblí v modlitbě připravil. Mohu potvrdit, že několik sezón v Radlicích začalo stejným slovem z Aggea, které jsem vždy první den otevřel: „A však nyní posilń se Zorabábeli, praví Hospodin, posilň se i Jozue..a posilň se všechen lide této země, praví Hospodin a dodělejte, nebo já s vámi jsem...Duch můj stojí uprostřed vás, nebojte se..Pohnu pravím všemi národy a přijdou k žádoucímu všech národů…“ ( Aggeus 2:5 -8 ) Někdy se na nebi objevila duha v tu chvíli. Jednou se objevila duha přímo nad námi v podobě uzavřeného kruhu, geometricky na vrcholu nebe. To nebyla duha, to bylo znamení. Poznal jsem, že mezi mladými, ještě svobodnými povstanou noví služebníci, a stalo se. Jistě to mohou potvrdit, kteří to čtou, jsou vedoucími a pastory.Tak se připravovalo símě na novou žeň. V Radlicích jednoho dne mezi rokem 1974 - 76 přišlo mi slovo: "Vzývejte mé jméno nad svými městy a vesnicemi. Nad kterými místy bude mé jméno voláno, v těch městech budou lidé zachraňováni. Vytvořte síť vzývatelů, pokryjte mým jménem tento národ".

Dále přišlo: "Vytvoříte dvojice. Manželé, kteří mi budou věrni, budou použiti k dílu žně a stanou se základy sborů.." Mohu jen potvrdit, že mnozí z těch mladých se spojili a slouží dnes v Božím díle. Někteří ovšem odpadli a potřebují obnovení v Pánu. Podobná setkání byla v ve Strmilově, Kunraticách u Cvikova, jednou v Plešicích a později několik víkendů v Soběslavi u evangelického faráře Jaška a na jiných místech. Z oblasti Chomutova a z Prahy mnozí jezdili k Sedláčkům do Protivína, před tím, než po nich šla policie. Tak se začalo pro Chomutov plnit ono zmíněné proroctví. Osobně jsem jezdil k Sedláčkům a mnoho jsem od nich čerpal, protože měli dar učitelský, a tam se zkušovala proroctví a vidění. Pán nenechá svůj lid v žádné zemi bez služebností v každé i sebetěžší době. Tam u Sedláčků vznikly vize soustavných biblických škol a potřeby aktuálních překladů Písma. Zde jsem poznal i svou budoucí ženu, Marii.

V druhé polovině osmdesátých let jsme jezdili na Těšínsko k bratru Rudolfu Bubíkovi, kde se pořádala společenství a bylo možno konfrontovat učení a prorocká zjevení s bratry, kteří byli již více zralejší v Pánu. Zde přijížděli pomazaní učitelé pro aktuální dobu. Později byly tyto již větší tábory ostře sledované úřady a policajti neváhali například použít aerosol působící silné střevní potíže, ačkoliv ten tábor měl rodinný charakter a byly tam i děti. Na těchto táborech Pán pokročil od vzdělávání jednotlivců k apoštolskému formování sborů a biblických služebností dle Ef 4:11. Tehdy vznikla vize obnovy registrace letničních sborů v Čechách na základě řady proroctví a vidění, která před tím obdrželi na Těšínsku. Tato zjevení na Těšínsku by měla být zpracována zvlášť. Ještě než jsme začali jezdit k Bubíkům, jezdil k nám z Těšínska jeden bratr s prorockým pomazáním do Brna a jednou řekl, že přijde doba, kdy zmizí ti, které vidíme sloužit v církvích, protože si Pán ve skrytosti připravuje nové služebníky. Dále řekl, že hlavní žatva bude spočívat v práci drobných domácích společenstvích. Že sice přijde doba svobody od komunismu, ale principy malých skupin budou efektivnější. Mnozí s tím nesouhlasili, protože se shlédli ve velkých sborech. Řekl nám, že to bude dvojí fronta, skrze velké i drobné sbory. Potom řekl větu, kterou si pamatuji, že více života a vody je v nížinách a ne na horách. Tím nás vedl k pokoře.

Každý rok jsem dělal grafické listy novoročenek. V roce 1977 jsem dostal nápad vytvořit ze sedmiček vlny a na ně umístit plující lodičku církve. Připojil jsem nápis: Ježíš je Pánem roku, neboj se ale věř. Ten rok se církev více modlila za průlom v duchovní oblasti na základě podnětů biblických učitelů, kteří nás tajně vyučovali. Ten průlom v duchovní oblasti se projevil i v oblasti kulturně-společenské. Vzniklo mnoho občanských iniciativ a akcí, které vyvrcholily vznikem Charty 77. V roce 1997, který byl výroční, jsem kopii tehdejší novoročenky poslal presidentu Havlovi s přípisem, že církev i občanská společnost, díky Pánu, doplula jako lodička do oblasti svobody. Nemyslím, že by to bylo moc prorocké, ale byla to evangelizační záminka poslat Slovo na Hrad

Silný anděl pro Československo

Kolem roku 1977 a opakovaně v roce 1979 přišlo vidění o andělovi, kterého poslal Pán do naší duchovní oblasti a zřejmě dalšího nad Polsko. Slyšel jsem: "Posílám silného anděla s mnohými anděly na vaše území aby vybojoval za vás a otevřel a uvolnil..." Bylo slyšet zvony a gong. Jeden representační zápasník v judo, který později uvěřil, mi to komentoval slovy: "Když slyšíš gong, znamená to, že se jde na souboj. Od té chvíle jde o vše, i o život". O tom andělu ještě něco řeknu. Pán to potvrdil tím, že přišel jeden americký bratr, podíval se na mne a řekl na tehdy ještě ilegální skupince: "Přišel jsem jenom kvůli tomu, abych vám oznámil, že vám Pán poslal na pomoc silného bojovného anděla." A dokazoval to z Písma. Ten bratr, ačkoliv mluvil anglicky mě hluboce rozuměl. Kdykoliv jsem byl v krizi, vzpomněl jsem si na něj, jak potvrzoval to vidění o andělovi. Nemohu se zbavit zvláštního pocitu, že to byl sám Boží anděl. Vyučoval o andělovi, kterého Pán posílá před Izraelský lid, aby připravil Kanán pro obsazení (Ex 23:20 - 33) Mohl jsem mu poděkovat za potvrzení.

Církev již zápasila v modlitbách a bylo to vidět ve vidění, že lasery přímluv z našeho území ozařovaly mrak intenzivněji. Pán ho poslal sloužit do Kyjeva. Kdykoliv projížděl Prahou a zastavil se u anglicky mluvících bratří, nebo měl tajné setkání, o kterém jsem nevěděl, vždy se na mne zeptal. Tehdy to bylo velice riskantní organizovat v Praze taková setkání. Byl to bratr s pastýřským srdcem pro takové lidi, jako jsem já. Samotná skutečnost Božího zájmu skrze toho cizince o mou osobu mne posilovala. Bylo to pro mne jasné zjevení, že každý úd je v Těle s někým úzce spojen a vede to k zodpovědnému zájmu za jiné, a třeba zvláštní a nesympatické lidi. V té době probíhalo jednání zástupců letničních s vládními zmocněnci na ministerstvu kultury. Někdy jsem se těch setkání zúčastnil za Prahu s bratrem Kocurem, který byl vedoucí pražského sboru a vzpomínám si na reakce úředníků, kteří se v kancelářích dohadovali, kdo s námi bude mluvit a někdy s bratry jednali na chodbě v kuřárně.

Po revoluci 1989 jsem pochopil, že onen zjevený anděl popsaný v Exodu nevyhnal ihned nepřátele, aby se nerozmnožily šelmy. Pochopil jsem, že komunisté budou jen pozvolna nahrazováni novými lidmi, ale že je to úkol i pro křesťany, aby vstupovali do vyšších pozic.

Vidění o silném andělu bylo později potvrzené skrze jednoho proroka na Těšínsku. Jedno mi nesedělo. Viděl jsem a dodnes to pozoruji, že komunisté vlastně moc neodcházejí z pozic, naopak se zvyšují jejich volební preference. (Píšu to na začátku prosince 2004) Z toho je patrné, že andělé jsou pomocníci v duchovním boji, a koryfejové pro specielní akce, ale podstatnou roli ve vyhnání duchovních nepřátel má živá, aktuální církev. Andělům dává zadání církev, ne Bůh. Ten silný anděl čeká na příkazy Církve Kristovy. Čti Žalm 103:20 Andělé jsou poslušní hlasu slova Hospodinova. Kdo je tím hlasem Hospodinovým dnes? Ty a já. Církev mluví Slovo Boží ve vyznání, v autoritě a připomíná slova Smlouvy. Bůh dnes mluví ústy církve. Ještě si jednou přečti Žid 1:14

V době, kdy jsem se účastnil politických kampaní, a zvláště v roce 1998 a 2002 a kandidoval jsem do parlamentu, jsem si všimnul, že křesťané nemají jasno v otázce vztahu k občanským aktivitám a politice. Že zde není vidění a je jakýsi zmatek. Je jednoznačné, že oblast politiky je důsledek duchovního boje církve. Nejednota ve vládě je obrazem nejednoty duchovních vůdců. V roce 1988, rok před revolucí přišlo slovo zjevení, že církev nemá dělat politiku v církvi a skrze církev a mimo církev. Zde platí Ježíšovo: Co je císařovo, dejme císaři, a co je božího Bohu. Vedoucí církví by neměli jako muslimští vedoucí nutit křesťany k nějaké volbě, pro tu, nebo onu stranu. To je věc osobní svobody občanů. Církev nemá dělat politiku navenek, jako nějaké politické hnutí či iniciativa, ale má vést své členy do plné zralosti v oblasti osobní či rodinné a tedy i občanské. Křesťané by měli být vyučeni, že například neúčast na volbách, nebo referendu je hříchem vůči státu, znakem občanské nezralosti a nemoudré předávání zodpovědnosti a tím i moci na bedra nepřátelům evangelia. Tak dáváme vědomě možnost rozhodovat o nás a o zákonech země lidem, kteří stojí proti Božímu dílu na zemi a proti Božím zákonům.

Existuje hřích vůči Bohu, bližnímu ale i státu, společenství, vůči obci. Naším hlavním úkolem je evangelizovat svět, ale jak může být věrohodné naše svědectví o Bohu Stvořiteli světa a národů, jestliže jsme lhostejní v oblastech, kde bychom mohli přispět, například v oblasti ekologie, sociálních, komunálních potřeb či v centrální politice. Jsme reální občané a obyvatelé. V onom proroctví určeném starším církví Pán jasně ukázal na hřích kritiky představitelů obcí a státu. Buď vládu kritizujeme, nebo se za ní modlíme. Do role politických či kulturně hospodářských vůdců Pán pomazává své speciální služebníky, které má církev podpořit, protože nelze na jedné straně mluvit o potřebě evangelizace národů, a zároveň nečinit nic pro to, aby se uchovala politická a duchovně-kulturní svoboda pro to zvěstování a budování sborů.

Často slyším: Je nutno se za to hlavně modlit. Ale jsme vyzývání ke krokům víry a k činům. Je čas modlitby a je čas činů. Nelze je zaměňovat. Nelze alibistickými výzvami k modlitbě skrývat občanskou zbabělost. Ježíš zvolal: Lazare, vyjdi ven! Ale před tím museli lidé odvalit kámen. Kameny se neodvalují modlitbami, ale holýma rukama. Stejně po vzkříšení Lazara Pán dal příkaz, aby byl rozvázán - rukama. Tedy tu vidíme schéma: Odvalte..Vstaň..Rozvažte. Tedy: Ruční práce, modlitba, duchovní zázrak, ruční práce. Vylepování misijních plakátů po Praze u Metra je ruční práce. Ale je to k ničemu, jestliže se za to nemodlíme. Úkolem proroků a učitelů dle Efez 4:11 je zjevit rozlišení mezi tím, co máme dělat my a co je Boží práce. K tomu je nutné zjevení časování. Kdy a kde, jak dlouho a jakým způsobem. Je třeba zjevení o chronologii kroků. To je ovšem speciální úkol Ducha svatého. Zmatek spočívá v tom, že děláme to, co má dělat Bůh, a neděláme to, co máme dělat my. Církev se pohne kupředu, až se objasní a uvede do praxe role člověka a role Boží. Nesmíme dělat to, co je Boží práce a neprosit o věci, které máme dělat my. Bratr Kozohorský to řekl takto: "Zaopatřete Boha svou vírou a On nás zaopatří zázrakem.“ A to, co máme dělat my, se má opět objasnit. Kdy se máme modlit, a kdy máme dělat konkrétní věci. Tady se musí něco konkrétního dělat ve fyzické oblasti a v plenéru před lidmi.

Proroci mají odhalit, co dělá Bůh dnes, a učitel má ukázat, jak se toho účastnit. Pastýř má připravit lidi, aby byli schopni ten úkol splnit. Evangelista zajišťuje přísun pracovníků a apoštol to všechno jako duchovní manažér musí zkoordinovat a vytváří pracovní jednotky. Křesťané se na začátku minulého století zaměřili ve své činnosti na spásu duší, evangelizovali, ale neangažovali se v oblasti sociálních potřeb spoluobčanů. Tuto do nebe volající sociální bídu začali řešit atheističtí socialisté a komunisté. Armáda spásy v Anglii byla jedním z ojedinělých křesťanských projektů. V současné době je několik nenaplněných výzev ve světové společnosti, kde se mohou křesťané spolu s evangelizačním posláním angažovat, jinak do toho vstoupí lidé z New Age, nebo muslimové. Namátkou připomínám službu menšinám, uprchlíkům, žádajícím o azyl, oblast ekologie, práce s mládeží a s mladšími seniory, svobodným matkám, a zavrženým dětem.

Nemusíš, sestro, jet do Iránu, stačí najít Iránské kurdské menšiny v Praze. Nemusíš jet do Indie, pomoz překlenovat civilizační a jazykovou propast uprchlíkům z Asie někde v táboře v Rajsku. Hrát si s jejich dětmi, anebo pomoci vyřizovat doklady, či učit je jazyk. Přitom ti dá Pán mnoho možností k vyprávění o Ježíši. O potřebě komunikace s Vietnamci a Rómy ani nemluvím. Na pořadu budou co nevidět Arabové a muslimové...Jeden vedoucí církve si stěžoval, že mu v obci nedovolí zavést program s mládeží, zaměřený proti drogám a zločinnosti. Řekl jsem mu, ať vyhledá svého poslance z parlamentu, nebo senátu, kteří mají v kraji hodiny pro občany. Koho jsi volil? A zde jsem narazil. Nevolil. Nemyslím, že poslanec ti vždy pomůže, ale když ví, že ho v oblasti volí značná skupina křesťanů, tak nemůže jejich požadavky smést ze stolu, protože je zastupuje. A na druhé straně bude muset zvažoval svůj hlas pro či proti, pokud se jedná o zákon, který jeho křesťanští voliči sledují, protože se příčí Božím zákonům. Vím o tom, že poslanci o mnoha věcech, které nás křesťany zajímají, ani nepřemýšlejí. Ale když jim voliči dají najevo svůj zájem, může to ovlivnit jejich volbu. To jsem prožil, když byl v roce 1998 poslanci z ODS okamžitě smeten ze stolu návrh o soužití osob stejného pohlaví těsně pře volbami, když jsme jednomu poslanci vysvětlili, že mohou přijít o mnoho voličů, pokud podpoří podavatele zákona číslo ypsilon. Ano, mnoho křesťanů se za to modlilo, ale musel někdo lobovat o přestávce pro Ježíše v kuloárech parlamentu, zatímco jiný se s nápisem: "Nechceme v Čechách Sodomu" hádal s homoušskými novináři venku před budovou parlamentu. Proto by měli být pomazaní křesťané i na takových místech. A mnozí členové místní správy vám vyjdou vstříc při povolení evangelizačních akcí, jestliže se dozví, že místo vyžívání se v modlitbách něco děláte pro obecní kulturu a pomáháte řešit některé potřeby místní komunity.

Křesťanství je součást evropské kultury a nenechejte se ochromit argumenty o toleranci. Teorie tolerance vznikla v laboratoři protikřesťanských zednářů už před stoletím. Na tuto satanskou manýru nepřistupujte. Kdo s tím začne, tak mu sdělte nebezpečí tolerance v nedávné historii. Křesťany v Německu také nutili, aby byli tolerantní k fašismu a Hitlerovi. Jsme Husův národ, jehož obdarování ve středu Evropy spočívá v jasném rozlišení nebezpečí světových trendů. Jednou ze zbraní Lucifera je trend tolerance. Vypadá to humanisticky, ale je to taktika, jak umlčet živé křesťany. Dále je nutné mít a využít informace o pronásledování křesťanů. To, že jsou pronásledováni komunisty a muslimy, je jasné. Ale skutečnost, že jsou pronásledováni buddhisty třeba v Sri Lance svědčí v neprospěch teorie tolerance, která byla vždy spojována s filosofií buddhismu. Do www. politikon.cz jsem napsal: "Totální tolerance také toleruje terorismus". Tento aforismus můžete použít.

Je mnoho činností v oblasti sociálně - společenské, které jsou překvapivě blízké výzvám Pána Ježíše. Církev by měla vylézt z ghetta a postavit svícen svého společenského zájmu na svícen v obcích a krajích či regionech. Pomozte s menšinami, staňte se mostem mezi kontroverzními skupinami, dělejte hudební programy i mezi lidmi, nenechte v domovech osamocené děti či seniory. Krájejte chléb. I to je prorocká vize pro české křesťany. Mnozí vedoucí střeží své struktury. Jsou více služebníci struktur a méně služebníci duší. Bojí se ztratit moc času a energie ve službě obtížným jedincům či cizím zájmům obce a společnosti. V těch oblastech aktivity zdánlivě nezískáš popularitu, ani nositele desátků. Jde vždy o to, co miluješ: Pána, nebo službu. Jednotlivec, to je ten ubožák u cesty, kvůli němu si zamažeš křeslo v autě, takže se nedostaneš s rodinou včas do "shromka" nebo se nepřipravíš na chvály či kázání. I to je pro tebe aktuální proroctví. Podstata proroctví je vyostření konfrontace Božího slova a sekulární reality. Realita, okolnosti, to je kupka hnoje či písku. Boží slovo je proti tomu tank s těžkým pluhem. V hebrejštině i v řečtině je slovo pro "slovo" jako věc, realita. "Na počátku byla REALITA,.. tou REALITOU byl Bůh..Jan 1:1

Praha v ohni - zjevení v roce 1979

O zničení Prahy přišlo v historii několik předpovědí. Zvláště po svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byly proklamace, že za tento čin bude Praha souzená atd.

V roce 1979 bylo několikrát potvrzeno nebezpečí zkázy Prahy. Jedna sestra přijela kvůli tomu do Prahy ze Švýcarska, aby sdělila, že v jedné skupině viděli v duchu mapu zničených měst Evropy, a jedno z měst Božího soudu byla Praha. Praha byla vyhlášena různými pozorovateli jako jedno ze světových okultních center. Jedno z nejsilnějších okultních míst v Praze je vedle zmíněné Hvězdy i dům u Černé madony na dolní části Celetné blízko Prašné brány. Každé město v Evropě má svá esoterní centra, ale také jsou v nich skupiny živých křesťanů, kteří svými přímluvami stojí mezi městy a Bohem a tato centra neutralizují. V Praze je také řada křesťanů, kteří se veřejně na jedné modlitební konferenci přihlásili jako přímluvci za Prahu. V roce 1979 jsem byl v Ústí nad Orlicí veden do jedné restaurace a tam jsem s úžasem zíral na velký obraz panoramatu Prahy, namalovaný jako vypálené a mrtvé město. Ještě ten rok jsem měl ve vidění Prahu, jak se chvěje a kolem ohně. Přišlo slovo od té Švýcarky: Když uvidíte v Praze ohně, nechte všechno a utíkejte. Když jsme takové vidění zkušovali, přišlo slovo, že Praha i jiná města mají dvě možnosti, které jsou před nimi: Buď shoří v Božím soudu jako Sodoma, nebo budou hořet ohněm Ducha v mocném probuzení. Církev o tom rozhodne svými přímluvami, věrností nebo selháním. To je veliká zodpovědnost.

Praha má duchovní program a princip zakódovaný také na geografické mapě, ve svém jménu a ve svém znaku. Práh ukazuje na rozhraní domu a vnějšku. Je to práh duchovního a hmotného světa. Ve slovu práh lze poznat slovo trůn. Skutečně, na Hradě byl od dob pohanských kamenný trůn vladaře. Jde o to, kdo dnes na tom trůnu sedí. Jako levité v době královny Atalie (duchovní nevěstky) máme vyhlásit jako křesťané krále Joase (Krista) a dosadit ho na trůn Českého království. (2 Par 22. a 23. kap.) Když jsme jako strážní na hradbách před časem v církvích vyhlašovali že Cooperfield, který navštívil Prahu, je čaroděj, vedoucí to bagatelizovali. Udělali jsme dvě nahlášené protestní demonstrace a oznámili to na televizi Nově. Když přijel tým z televize Novy, mohli jsme reportérovi vysvětlit, jak čarodějnictví v dějinách uškodilo našemu národu. Řekl jsem i duchovní význam znaku města. Brány Prahy jsou otevřené pro lidi dobré vůle, ale ta ruka s mečem je znamením ostrahy proti duchovním nepřátelům. To má být role živé církve, která má oznamovat cizí duchy a je svazovat, nepouštět do města. Protože to bylo před vánocemi v roce 1998, použil jsem paralelu s mágy v Jeruzalémě, kteří se přišli poklonit Ježíši. Vlastně odhalili skrytý Boží plán, a v důsledku přišlo krveprolití a emigrace.

Po době působení mágů v Praze za Rudolfa II. došlo k diskvalifikaci Božího lidu, krveprolití po Bílé Hoře (Rozsáhlé genocidy protestantského obyvatelstva) a k emigraci evangelických představitelů. ( Komenský ) Dítě české reformace se však narodilo v Herrenhutu a mohlo se vrátit po staletích. Přítomnost mágů se musí brát vážně. Ve městech, kde se pohybují mágové není aktivní církev. Proto se nedivím nedávné zprávě, že na Komenského teologické fakultě působí satanisté. Znakem prvních křesťanů bylo písmeno X a P (česky CHR - Christos) Vltava kreslí řecké "R" a zkřížené trasy metra "B" a "A" tvoří řecké "CH" . Navíc ve třech stanicích Metra jsou jasně zakódované další biblické pojmy, například : víra, láska, naděje. Osobně to zájemcům vysvětlím. Dennodenní vyhlašování metra je evangelizační výzva: "Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají." Příští stanicí může být už Peklo, nebo Nebe. Občas kážeme Evangelium u stanice "Anděl“, a to znamená "Poslaný". (Ježíš)

Proroctví o revoluci a doba po ní

V roce 1978 jsem byl na návštěvě v Praze a v domácí skupině přišlo velmi silné a velmi konkrétní prorocké slovo o budoucnosti, které vycházelo ze zmíněných opakovaných vzkazů o hýbání národů z Radlic, především osmý verš druhé kapitoly Aggea. Proroctví, které jsem dostal, mělo tři posloupné vzkazy a doslovně si ho pamatuji:

1. Pohnu národem, který je za vaší hranicí a na mnohé přijde strach.

2. Potom budu hýbat národy kolem vás

3. A vězte, že když to uvidíte, přijdu a pohnu vaším národem a mnohé stolice padnou.

Ptal jsem se tehdy, jaký národ za naší hranicí ztratí stabilitu? Rakousko? Ale Pán připravoval protikomunistickou revoluci v Polsku a hnutí "Solidarity". Když to v roce 1980 propuklo, komunisté u nás a v dalších zemích dostali skutečně strach, protože věděli, že Polsko nevyřídí jako Československo v roce 1968. Tehdy jsme ovšem nemohli vědět, že se vážně chystali vojensky napadnout Polsko. Naše armáda měla svým vpádem do Polska oplatit internacionální pomoc z roku 1968. Jen lékaři, kterým bylo oznámen druh výbavy pro polní nemocnice věděli, že se nechystá nějaké vojenské cvičení armád varšavské smlouvy na severu, a že jde o horkou válku.

Ve stejné modlitební skupině v Podolí v roce 1980 náhle přišlo slovo: "Obejděte Hrad, protože vaše vláda chystá poslat tanky do Polska.." Ihned jsem vyzval přítomné bratry, abychom modlitebně obcházeli Hrad. Bylo to na tehdejší dobu nezvyklé, někteří bratři to považovali za úlet.. Přesto jsme tutéž a další noc obcházeli Hrad, a ve jménu Ježíše svazovali ducha nad Husákem a nad vládou, aby naši kluci nešli do Polska. Při těch modlitbách ke mě Pán promlouval, že dal Čechům, Slovákům a Polákům blízký jazyk a v budoucnosti tato trojice národů bude použita k evangelizaci Evropy. Proto nedopustí mezi Čechy a Poláky krveprolití. Poláci jsou historicky našimi duchovními syny. Evangelium k nim přišlo z Prahy. (Vojtěch) Vedoucí církví by tuto strategii měli mít na mysli. Především nedopusťte prohlubování kulturní a duchovní propasti mezi Čechy a Slováky. Vedoucí stratégové církví v Čechách by měli mít napojení na polské vedoucí. Právě to je velká role bratří na Těšínsku. Jak to jednou vyjádřil bratr R. Bubík, Poláci jsou v mnoha věcech lepšími "obchodníky" než Češi, ti jsou zase nerozhodní intelektuálové. Jen si spojte Slovenskou emocionalitu, českou myslivost s polskou houževnatostí a silou vůle. Rozum, cit a vůle tvoří osobnost. Kdo může pochopit, pochop... a UCHOP !

Až po revoluci jsem se dozvěděl, že v té době našich modliteb kolem Hradu byly naše vojska a tanky na hranicích u Náchoda a Ostravy připraveny k útoku. Vojska byla náhle odvolána do výchozích pozic. Mimo zmíněných lékařů mi to potvrdil jeden bratr, který byl již na polském území a zaměřoval na cíle v Polsku naše rakety. Takových skupin přímluvců Pán vzbudil více, ale obcházení sídla naší vlády mělo strategický význam. Modlitby zastaví armády. O tom mohou vyprávět mnozí z války, a připomínám zmíněnou zkušenost z Těšínska.

V roce 1981 přišlo slovo: "Jako Daniel třikrát denně vyznávejte hřích svůj a hřích svého lidu..a přijde mé požehnání.." Musím přiznat, že v tomto slově jsem osobně neposlušný. Občas byli bratři voláni na úřady ohledně registrace letničních. Jednou jsem byl také pozván na "kontrolu pasu", ale o pas pochopitelně nešlo. Dle Mat 10:19-20 jsem věděl, že Duch svatý dá moudrost a budu vědět, jak odpovídat na nebezpečné otázky vyšetřovatelů. První otázka zněla: "Znáte Antonína Zeminu? S úsměvem na tváři jsem mohl s čistým svědomím říci: Muže toho jména neznám. Řekli zkomolené jméno jednoho bratra a moje reakce je trochu překvapila. Potom mě kladli řadu otázek ohledně registrace a jeden mi řekl: Víme, že jste odborníkem přes letniční hnutí..Řekl jsem větu, která mne samého zasáhla, a věděl jsem, že není ze mne: "Jsem údem Těla Kristova, které je po celém světě..." To je rozhodilo. Tato věta mne identifikuje dodnes a inspiruje. Potom pokračovali: Čím se vy letniční lišíte od jiných církví, a proč chcete vlastní církev ? Kvůli těm darům Ducha ? Řekl jsem ze solidarity k tělu Kristovu k tomuto neobřezanci tuto větu: "Dary Ducha svatého má celé Tělo Kristovo, my o tom jenom více mluvíme a praktikujeme.." Po takových odpovědích jsem pro ně nebyl zajímavý pro další spolupráci.

V roce 1982 jsem šel s kazatelem Františkem Palou z Brna po Karlově mostě a postavil jsem se na místo, kde prst sochy Jana Křtitele ukazuje na presidentský prapor na vzdáleném Hradě, na němž je napsáno heslo „Pravda vítězí“. Ukazuje stále na Ježíše, protože On je Pravda. V tu chvíli jsme všichni pohlédli k modrému nebi, kde se objevil duhově zbarvený mrak. Stejný mrak jsem viděl ještě tentýž den nad jihozápadní Prahou a Stodůlkami. Na Karlově mostě je nejsilnější duchovně biblický symbol snad ve světě. Nad ukřižovaným Kristem musel jeden Žid umístit slova v Hebrejštině: "Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů.. (Izaiáš 6:3) Je to vizuální deklarace biblické pravdy, že Ježíš je Bůh. Ovšem o pět veršů dál tento Bůh se ptá proroka: "Koho pošlu?“ a prorok (církev) odpovídá: "Aj já, pošli mne.." Právě proto jsme začali už v tom roce veřejně kázat evangelium u toho kříže, v době totality. Zatím plíživě. Dnes je most v majetku jisté společnosti a policajti mě ihned vykážou, když tam něco začneme. Církev se musí osmělit obsadit ztracené pozice a také naplnit přání Husovo, aby se v Betlémské kapli kázalo Boží Slovo...Na druhé straně se novináři podivovali, že Hyde Park, zřízený u Palackého sochy není využíván. Ale to se brzo změní. Věřím, že tu vznikne uliční biblická škola Františka Palackého. Bude tu mocně kázáno evangelium.

Na jaře roku 1988 jsem byl veden obcházet jednotlivé bloky a čtvrti Prahy a vzývat nad nimi Ježíše jako Pána. Na Václaváku u Můstku přišlo slovo: "Tady budete kázat svobodně mé evangelium." To se naplnilo a dodnes je to důležité místo pro naše a zahraniční evangelisty.

Před lety, kolem roku 1973 zde jeden bratr z Anglie byl zastaven a plakal nad naším národem. Když jsem jednoho dne obcházel oblast u Vltavy, náhle slyším: "Tuto budovu sám neobcházej.“ Podíval jsem se, co je to za budovu, a uviděl jsem nápis: "Parkoviště, ÚV KSČ". Dejme si pozor. Některé akce v duchovním boji musí konat nejméně dva a více údů. ( Mt 18:19 ) Později jsme tu budovu s bratry obešli a krátce po revoluci jsem v tomto bývalém sídlu komunismu mohl na ministerstvu spojů domlouvat nabídku FGBMFI z USA zavést křesťanské vysílání televizní stanice "Trinity" přes satelit a kabelovou televizi u nás. V době, kdy se to kolem roku 1995 rozjelo, přišla zvláštní zpráva, že to USA nebude financovat, protože naše území bylo přiřazeno sféře zájmů Německa a Ruska. Tehdy jsem si opět uvědomil, že zde hrají stále roli globální zájmy vyšších center, ale Pán mne ujistil, že vše má pod kontrolou. Tím jsem trochu předběhl události.

Během obcházení centra Prahy Duch svatý komentoval dvě historické události. Význam prorockého prohlášení Libuše, které je na začátku prvního dílu, a vidění meče se slovem Pravda nad Hradem, kterým jsem uzavřel historickou část. Tehdy mne zasáhlo, že Ježíš se cítí být zavázán tím, aby Pravda Páně v Čechách zvítězila.Přečti si ta slova znovu.

Přišlo i slovo pro starší církve a vedoucí sborů, pastýře. O tom, že nastane brzo změna ve společnosti, a křesťané se nemají zaplétat do kritiky vlády, ale že se mají přimlouvat. Také přišla výzva, aby církev nedělala politiku v církvi, ale skrze církev. Má se v bouřlivé době ujmout evangelizace. Do oblasti občanské politiky si Pán pomaže své specielní služebníky. V proroctví z roku 1988 přišlo i varování o průniku cizích duchů.

Cituji hlavní myšlenky poselství: "Před útoky povzbuzuji a posiluji před utrpením a dávám zjevení pro dobu zmatku..Zůstávejte v ohni mé chvály a milosrdenství a já to potvrdím jasnými projevy své moci...Kdo nehoří v mém ohni zaplane cizím ohněm. Kdo uhne ze středu posvěcení, neobstojí. .. jste svědky, že hýbám kolem vás národy, které procházejí blízko vás obdobím prověření. Já hýbám národy, a pohnu i vaším. To neučinil nikdo jiný.. Vešli již duchové sváru a vzpoury a oči jejich planou žádostí po kořisti. Mnozí z mého lidu upadnou do pokušení politiky. Varují vás, třikrát vás varuji, abyste rukou a slovem nesáhli na svou vládu. Kdo pomlouvá vládu nemůže se za ni modlit a kdo se za ni modlí, nemůže mít nenávist.. To jsou mé pokyny pro následující dobu: Nedělejte politiku v církvi, skrze církev a mimo církev. Kdo se nechá strhnout, nemůže sloužit v posvěcení a na místě svatém zaplanou cizí ohně.Vyučujte můj lid že jsem nepovstal proti císaři, ale proti pokrytectví farizeů. Zkoumejte Skutky 1:7-8. Nepřišel jsem napravovat vlády, ale přišel jsem jako svědek pravdy a svého království. Jste občané své země a občané mého království. Kdo se nechá ovlivňovat událostmi, prokazuje, čím je poutáno jeho srdce. Jste mojí vyslanci a kněží mezi nebem a zemí., mezi národy a Božím trůnem. Tuto pozici upevňujte u svých svěřených lidí. To je vaše zodpovědnost. V této zemi dojde ke střetnutí. Mnozí již oprávněně a neoprávněně napadají vaše vedení ve vládě. Mlčte a modlete se. Nedělejte politiku, ale misii. Vyzvěte lid k přímluvám a postům za vládu a národ. Intenzivně rozšiřujte mé slovo smíření mezi lidi znesvářené.“

Další pokyn přišel ohledně Albánie. Pán již v roce 1988 vyzývá Boží děti, aby se přimlouvali za Albánii, kde dojde k obnovení svobody ke kázání Evangelia. Tehdy jsem přijatá poselství nechal pro sebe, a odjel jsem s rodinou do východního Německa, kde byla organizovaná rekreace pro pražské křesťany. Kvůli neplatnosti pasu jsem se musel vrátit na dva dny do Prahy a pochopil jsem to jako příležitost tato proroctví a zjevení předat starším. Tato proroctví mám k disposici a budou vydána jako příloha.

Od začátku listopadu 1989 jsem v srdci prožíval ta slova o hýbání, a že se naplní ta třetí věta, že pohne i naším národem. Bylo to jako oheň v kostech, jak to popisuje Jeremiáš. Dne čtrnáctého listopadu 1989 mělo Křesťanské společenství biblickou v Libni a pastor Dan Drápal mluvil o falešných proroctvích. Přihlásil jsem se a opakoval jsem tři věty proroctví o hýbání národů a že se dnes naplnily, o čemž svědčily i události kolem německého vyslanectví, a že Pán pohne i našimi základy našeho národa a stolice padnou. Za tři dny se to stalo. Je jasné, že za tím nebyly lidské instituce, ale především Pán. Tehdy to proroctví o hýbání národů z roku 1978 potvrdil přítomný bratr Zelina.

V těch hektických dnech jsem jezdil jako topič do jedné kotelny v Ruzyni a třetího dne po sedmnáctém listopadu jsem viděl z autobusu množství vojenských vozů a autobusů plných tvrdých tváří příslušníků lidových milicí, připravených pro akci. Ihned jsem volal do studentského centra. Měli to potvrzené i odjinud. Chystalo se krveprolití. V tentýž den byl bratr Mach z Prahy ve sboru v Hrádku na Těšínsku a zmíněný prorok bratr Stonavský, který nic nevěděl o událostech v Praze, protože četl jen Bibli, mu řekl: "Co to tam vyvádíte v té Praze? Viděl jsem krvavého démona u Prahy a potom přišel silný anděl a svázal ho.." Takto byl znovu skrze prorocké vidění potvrzen silný anděl poslaný do Čech. Bratr Stonavský pár dní před okupací v roce 1968 viděl přilétat černé ptáky (letadla) přilétající na nás. Četl jen Bibli a noviny, co mu nosili do domu, používal na podpal a věděl podstatné věci dříve než ostatní.

Těšil jsem se, že ještě na vánoční svátky pojedu s jedním bratrem z Rumunska na svoji první misijní cestu do oblasti slovenských menšin nad Oradeou. Ten bratr již sehnal lístky a poslední noc před odjezdem jsem měl službu v kotelně. Náhle jsem prožil velký nepokoj, strach a přišlo slovo, že nemáme jezdit. Viděl jsem krvavé scény. Slyšel jsem hlas, který mluvil o krveprolití v Rumunsku. Ráno mi bratr celý vyděšený sděloval, že je v Rumunsku převrat, a že mu volal otec z Varašova u Oradey, že se tam nedostaneme a že je to tam divoké. Dávejme si pozor na taková znamení v duchu. Cestu jsme uskutečnili později, ovšem neméně dramatickou. Pán skrze dary a vidění varuje a informuje. Výzvy k přímluvám za Albánii se také naplnily.

Doba po revoluci 1989

Někdo mi řekl při výkladu o významu osmičky v datech velkých událostí, že tentokrát osmička tu nebyla. Řekl jsem mu, že je ukryta na počátku onoho datumu v součtu 17 listopadu. ( 1+7 ) Duch Boží mne upozornil na ten rok jinak. Součet čísel roku je 27 a to je počet popravených mučedníků při staroměstské exekuci. Jednoho dne jsem nad Staroměstským náměstím, kde se to stalo, viděl číslo 9. Je to numerický součet čísla 27 a zároveň hodina, kdy byl i Ježíš popraven. ( Mt 27:45,46 ) A tu jsem v duchu slyšel slova: Kde je těch devět...? Kde jsou ti, kteří v tomto národě mají vzdát chválu za spasení..?

Ještě v době totality se k nám dostala ilegálně tištěná kniha Demose Shakariána "Nejšťastnější lidé na zemi" o vzniku laického hnutí obchodníků plného evangelia. Slyšel jsem, že za totality se tu a tam zastavovali tito bratři a zkoumali situaci. O vidění Démose jsem se zmínil v souvislosti s padesátými lety. Po revoluci jsem plánoval nastartovat mezinárodní misii na základě internacionálního jazyka Esperanto, nebo pomoci Armádě spásy. A náhle jsem slyšel velmi silně: "Začni práci sdružení obchodníků v Čechách. Jsi volný, nemám tu nikoho.." Já na to: Neumím jazyky..Ta výzva byla tak silná, že mi zněla od probuzení po usnutí, i v noci. Takovou jistotu Boží vůle jsem neprožil nikdy. Dnes vím, že hebrejsky slovo pro "slovo" je totožné jako věc, realita. V květnu roku 1991 jsem jel s mnohými Čechy na setkání Vinice do Vídně. Věděl jsem, že je tam kapitula FGBMFI, která už začala pronikat do Bratislavy a někdo byl v Brně. Hledali kontaktní osoby. Ve Vídni jsme bloudili, neznal jsem německy a v rámci konference nebyl ani volný čas. Pán to tak zařídil, že mě s manželkou a jinými dal na nocleh do rodiny bratra, který byl ve vedení Vídeňské kapituly. Druhý den se celá vídeňská skupina "Obchodníků" sešla v jednom hotelu na snídani. Překvapením pro mne byla skutečnost, že manželka předsedy byla Slovenka a byla pozvaná pro jistotu vídeńská odbornice všech slovanských jazyků a dialektů. Poznal jsem, že Pán je naprosto suverénní a dokonalý ve svých plánech. Tak byla navázána dlouholetá spolupráce, která přinesla přes naši bídu mnoho ovoce. Vidění Démose Shakariána se má naplnit i v naší zemi. Při organizaci práce FGBMFI jsem zažil spoustu případů Božího vedení. Zároveň mi Pán ukázal, jak jsou čeští muži nerozhodní a neochotní nést břemena zodpovědnosti. Také intriky, falešné motivace a podobně. Ještě v době totality, kdy se letniční křesťané hlásili o registraci, mi při jednom rozhovoru bratr Rudolf Bubik, dnešní biskup AC řekl, že si mne Pán použije tak, že budu organizovat službu pro druhé jako Démos Shakarián, a že to bude na dlouhý čas má práce. Také se to naplnilo.

V tom roce jsem měl řadu vidění a poselství, které nebyly zaznamenány, ale jedno vidění o církvi z té doby bylo v Životě víry. Viděl jsem stav církve v Československu ve třech obrazech.

Nejprve bylo naše území jako pole, z nichž každé vyjadřovalo jinou vegetační dobu. Rolníci však vykonávali nevhodné činnosti. Jeden kosil zelené obilí, jiný zaorával žluté obilí, jiný přišel s kosou k oraništi a další zaséval semeno do zralého obilí. Přišlo slovo: Já pásti budu lid svůj v Československu.

Potom byla vidět řada vysokých stolic a na nich seděli vůdcové církví, sborů, pastoři, biskupové. Pastýřskými holemi se snažili jeden druhého shodit ze stolic. Pod nimi zelení hadi klidně požírali jejich ovce. Přišlo slovo: "Nebojujte mezi sebou, ale učte lid můj boji, nebo já bojovati budu proti vám".

Potom přišel anděl se zlatou tyčí a prošel mezi muži ve scéně s mírou ve vodorovné podobě. Ti, co seděli na stolcích a tloukli se, byli svrženi dolů mezi hady. Ti, kteří klečeli, a modlili se, nebo obvazovali rány ovcí, byli ponecháni. Hadi prchali rychle od těch míst, kde se vůdcové přestali handrkovat a sklonili se ke své práci mezi ovcemi. Myslím, že to není třeba komentovat. ( Pozn.viz příloha )

Koncem roku 1990 jsem měl vidění jakéhosi panoramatu v podobě kalendáře a nad začátkem dalšího roku jakési znamení, že se něco stane ve světě. Večer čtrnáctého ledna roku 1991 jsem se nemohl dostat domů, protože jsem měl problém s klíči. Přišlo mě, že mám jít do sklepa domu a modlit se. Uvědomil jsem si, že je ten den. Na modlitbě mi přišlo dění kolem perského zálivu. Ráno jsem slyšel o zahájení útoku armád USA a spojenců v Perském zálivu. Byla to stejná hodina, kdy jsem se modlil ve sklepě.

Sedm nečistých duchů

V roce 1992 jsem četl slova z evangelia Matouše o tom, že nečistý duch po vyhnání z člověka hledá, kde by spočinul a potom při návratu nalezne vyčištěný a ozdobený dům, tedy jde, vezme sebou dalších sedm nečistých duchů a vejdou, aby tam přebývali, a jsou poslední věci toho člověka horší, než první. (Mat 12:43 - 45) Duch svatý mi tato slova aplikoval na společenskou situaci. Náš národ byl vysvobozen od jha tyranie komunismu a vyzdobil svůj dům řečmi o svobodě a demokracii. Ale onen duch komunismu, který byl zdánlivě vyhnán se spojuje se sedmi dalšími nečistými duchy a pronikají do naší společnosti, tím spíše, že církev sama je otevřená všem možným vlivům a je jako zahrada bez plotu. Tím více sekulární společnost. Začal jsem identifikovat jednotlivá jména těch duchů, kteří tu již byli zakopaní a nemohli se uplatnit, a nyní povstávají.

Tím prvním je staronový duch humanismu, mluvící o právech lidí a zastírající Boží práva. Přikrývá hřích a na druhé straně vytváří iluzi lidských možností řešit problémy z vlastní síly. Tento duch staví člověka do středu na místo Boha a připravuje tak cestu pro Antikrista. Humanismus je základna zednářství.

Z toho vyplývá druhý duch ekonomiky chladné krve, egoistické hnutí asociálního materialismu, které jasně dokazuje, že jakékoliv technologické objevy tím více obnažují žalostný stav našich charakterů, dělí národy na bohaté a ubohé, vytváří sociální napětí, nepokoje a potřebu nové totality sociálního zaměření.

Třetí duch je duch nacionalismu, šovinismu, rasismu, neofašismu a antisionismu. Je to protireakce na dosavadní rudý krunýř internacionalismu. Nejvíc se projeví na Balkáně, a bude působit separaci a dělení států. U nás vedl k odtržení Slovenska. Velmi silným směrem tohoto ducha je zaměření proti Židům.

Čtvrtým duchem se ukázal duch bezzákonnosti, zločinnosti, vzpoury a terorismu. K tomu náleží nedodržování smluv, hospodářská korupce, prodejnost politiků a mafiánství. Je to dnes velmi aktuální.

Pátý duch je duch politického klerikalismu a to nejen římsko-katolického se všemi tendencemi návratu majetku převážně zkonfiskovaného evangelické šlechtě po Bílé Hoře, nároky na jedinou denominační prezentaci křesťanstva v Evropě. Je tu také úsilí Ekumenismu pacifikovat biblické křesťany a katolické charismatiky.K tomuto politickému náboženství se přidružuje trend multináboženské jednotné celoevropské a celosvětové církve. Zde nás ovlivňují specialisté z Vatikánu. Spolu s Rozenkruciány a s čarodějnickými druidy staví novou Babylonskou věž Evropy, kterou jsem podminovanou viděl ve snu roku 1970.

Šestý duch s tím souvisí, protože pronikl do duchovního vakua východní Evropy v podobě obrovského spektra esoterických náboženství, sekt, směrů a okultních hnutí, iracionálních sil, neohinduistických směrů, které se jako deštníkové spektrum sbíhá do hnutí New Age. Centrem spektra tohoto duchovního deštníku New Age je zednářství. Do toho patří světová náboženství, buddhismus, hinduismus a islám. Jeden z aktivistů těchto náboženství, který je společně praktikoval jako zednář vyššího stupně, řekl, že všechna náboženství světa včetně islámu mají společný zdroj a cíl, uctívání Lucifera. Do této modloslužby ďábla směřují všechny průsečíky všech náboženských a politicko-filosofických směrů, které stojí proti Božímu slovu a Ježíši Kristu. Mnozí se nechají zmást falešnými Kristy a "Ježíši".Zatímco humanismus staví člověka do centra, hnutí New Age dnes nepokrytě prohlašuje člověka již jako boha, a tak připravuje duchovní nástup osoby Antikrista na světovou scénu. Ohavná ústa ze zjevení Jana uprostřed Evropy vyhlašují rouhání, polopravdy, bludy, svádivé informace a proklamace.

Ten sedmý duch nebyl v roce 1992 pojmenován a bylo řečeno, že za deset, patnáct let to bude jasné. Dnes víme, že je to duch babylonské protibožské, všetolerující jednoty. Ano, komunistický duch, o kterém koloval mýtus, že už ztratil moc, se transformoval do všelijakých podob a vrací se zpět a my ho identifikujeme podle různých manipulačně čarodějnických indikací, ovládacích mechanismů a celoevropského utopistického socialismu. Komunismus je jeden ze středních stupńů zednářské pyramidy. Nyní lze pochopit, že pod vedením vyšších stupňů vykonal své dílo. Zničil národní kultury a zlikvidoval národní elity. Spolu s duchem atheismu demoralizoval mládež národů. A to přesně podle pokynů, které vydávali před staletími vůdcové Mongolských hord, pronikajících v ranném středověku do Evropy. Jsou zde síly, které chtějí zničit všechny formy Božího stvoření: Rodiny, rody, kultury a specielní rozdílnost role mužů a žen. Proti tomu stojí dnes v oblasti politiky jen konzervativní křesťanské hnutí.

Islamisté v Kanadě a v jiných západních zemích podpoří všechny formy antikonzervativních politických a duchovních sil liberalismu a socialisty. Na západě a v Evropě narůstají počty muslimských voličů a přemírou financí pronikají do kulturně vzdělavatelných infrastruktur západu, kde zakládají svá universitní centra, zatímco podněcují liberály, aby dokončili rozložení křesťanských hodnot a priorit. Islám dnes na Západě jako had polyká jenom vejce. Potom bude polykat slepice a po nich bude chtít spolknout hospodáře. A západní socialisté a liberálové se mohou dočkat překvapení, že zatímco zničili hodnoty křesťanství, dostanou se pod krutou totalitu islámu. Současný hedonismus a zvrácený posun hodnot v oblasti sexu rozšíří počty voličů i z řad nemuslimů, kteří budou chtít zavedení mnohoženství. Jedinou odpovědí nebude jen vítězství konzervatismu, ale mocné probuzení křesťanů v Evropě, a pochod hořící Ježíšovy církve z Afriky a z Číny do Jeruzaléma. Skutečnost reality státu Izrael je sama o sobě jasným důkazem, že Korán nemá pravdu a samotná existence státu Izrael ohrožuje islám. Požehnání Židům od Hospodina je pro islám zničující a rozkladné. Proto budou chtít učinit vše, aby Izrael zmizel ze světa. Izrael je ostřím meče na srdci atheismu, New Age a islámu v ruce Hospodinově. Upřímní muslimové jednoho dne prohlédnou tuto a jiné iluze a zatouží poznat Pravdu. Proto musí Církev Kristova v přímluvách trhat závoje náboženství nad miliardami všech národů, které stvořil Hospodin pro své království.

V roce 1993 u nás na Lužinách spala skupina bratří ze sdružení FGBMFI z USA. Ráno mi jeden vyprávěl, že viděl jak z balkonů v jedenáctipatrovém rondelu viděl plno lidí, jak chválí Pána Ježíše a zpívají z balkonu na balkon, radují se a vyprávějí si zkušenosti víry.

V roce 1994 jsem se účastnil biblické škole v německé obci Schlossau. Při jednom biblickém semináři večer jsem vyšel ven a díval jsem se na anděly, kteří stáli na střeše. Stavěli tam nějakou věž z jednotlivých dílů. Každý díl představoval jeden rok. Byly čtyři a poslední díl představoval rok 1998. Bylo mě vysvětleno, že od toho roku se začne počítat čas, kdy odstartuje začátek sedmdesátého týdne z proroka Daniele, a že začíná "předposlední období" před nástupem antikristovských sil. Duch svatý mi připomněl mnohá zde zapsaná proroctví, zvláště to, že doba svobody po antikomunistické revoluci bude trvat krátký čas, který má církev využít k evangelizaci. (Viz proroctví roku 1973)

Potom jsem dostal několik výzev, které mohu shrnout do těchto bodů, a jsou většinou opakováním předešlých zjevená. Tyto zjevení přicházely od dalších křesťanů:

1.      Doba svobody se krátí.

2.      Využijte doby svobody k intenzivnímu kázání evangelia v Evropě a ve světě.

3.      Přijdou mocné průlomy boží moci.

4.      Příchod pronásledování, související se zvyšující se kontrolou obyvatel.

5.      Dojde i ke kontrole postojů a myšlení, protože technologie je schopna uskutečnit tento projekt v oblasti finanční (bezhotovostní operace) a psychologicko-duchovní ( kontrola pohybu, kontrola frekvence styků a charakter příjmů a výdajů cestou všech elektronických komunikací.)

Dále přišlo několik výzev:

 1. Vyhlašujte na svých územích bezislámská pásma.

 1. V některých částech Evropy, například na některých místech Čech a Bavorska, Bůh zřídí místa útočištná pro pronásledované křesťany ze západu. Je to věc regionální, ne národní. To znamená, že kde se křesťané shodnou v jednotě, nebude mít nad tou oblastí moc žádná duchovní autorita například komunismus, islám. Tam, kde se křesťané shodnou, vzniknou místa útočištná, jakési Ochranovy. Jedním z těch míst bude i ve Schlossau. Přišlo slovo: poznáte, proč vlastníte domy, chaty, území. Mnohá tato místa se stanou centry a středisky pro pronásledované křesťany z východu a ze západu. Také tam budou centra pro evangelizační týmy apoštolů, evangelistů a přímluvců, které budou jako valdenští v historii křižovat Evropou, formovat domácí církve, posilovat skupiny křesťanů a vést duchovní bitvy.

Zformují se pohyblivé týmy, komanda Ježíšova, která se budou pohybovat i nadpřirozeně, jako Filip. Moc Antikrista v Evropě bude omezená o tyto střediska a regiony. Žena ze Zjevení 12. kapitoly bude mít území ochrany, než přejdou soudy nad světem.

V roce 1995 jsem měl vidění Božích rukou, které chrání rodinu před útoky letadel.Letadla útočila na město s mrakodrapy. To vidění jsem nakreslil. Bylo to objasněno 11.září roku 2001.

V roce 1996 na Křesťanské konferenci v Praze bratr John Mac Farlane vyzval přítomnou církev k modlitbám za duchovní déšť. Nějak jsme to přepískli nebo nespokojili se s deštěm Ducha a Pán to vzal doslovně. Po konferenci jsem jel k bratrovi do Litovle. Na Moravě a ten déšť skutečně byl tak mimořádný, že to způsobilo potopu, a já jsem tam uvízl. Vody hučely přes zahrady do domů, a tak jsem prožil potopu na vlastní kůži. Protože jsem se musel evakuovat a ztratil jsem práci a výdělek, jel jsem do italské Verony sbírat višně. Do veronské oblasti ty temné mraky přišly také a kluci se těšili, že se pár dní nebude dělat. Načež jsem ve víře těm mrakům přikázal ve jménu Ježíše, aby konečně odstoupily. Doslova se zastavily a náhle se otočil vítr, a hnal je zpět. Zíral jsem, jak se mraky roztrhaly, a tam, kde se blýskalo v temnotě, zazářilo slunce. Radostí jsem poskakoval. Takový div neuvidíš každý den. Náhle jsem slyšel hlas: "Totéž co jsi učinil nyní, dělejte s temnými mraky, které se stahují nad Evropou. Rozhánějte je v mém jménu". Jugoslávské krvavé události tomu daly zapravdu.

Rok 1998 přišel a já jsem si vzpomněl na výše jmenované vidění ze Schlossau. Ten rok se stal rokem hraničním i podle zpráv světových pojišťovacích agentur, které zaznamenaly od toho roku nápadný nárůst pojistných událostí ve světě. Napadlo mě vydělit ten rok číslem tři, což je Boží číslo. Budete překvapeni číslem, které vám vyjde. Nic není náhodné. Jeden biblický učitel, teolog z USA, který měl biblickou školu v Bratislavě, prohlásil na základě studia dalších biblických učitelů eschatologie, že v období mezi rokem 1998 a rokem 2008 by mělo dojít k nastartování sedmdesátého týdne , to je sedm let, kdy má nastoupit nejprve mírová politika Antikrista a posléze za 3 a půl roku se postaví spolu s národy světa proti Izraeli. Řekl, že pokud nezačne do roku 2008 sedmdesátý týden z Daniele, bude se tato situace opakovat až v roce 2050, což odpovídá poslednímu žalmu 150, který se vztahuje k roku 2050.

V roce 1998 - 99 jsem psal knihu "Dvacáté stzoletí ve světle žalmů“, kde jednotlivé žalmy od žalmu prvního souvisejí s roky téhož čísla. Ukázka z let 44-48 je popsána výše. Napřkílad zmíněný rok 1991, kdy došlo k válce v Perském zálivu, souvisí s žalmem 91, kde je řeč o morním-chemickém napadení, o útocích na Izrael, avšak s minimálními ztrátami a dokonce je tam zmínka o tom, že se na to budeme dívat v televizi po celém světě (verš 8). Kniha je k disposici.

Dvě věže (Rok 2001)

V roce 1987 jsem byl poprvé na západě na konferenci Wimbera ve Frankfurtu nad Mohanem. Tentýž rok jsem namaloval obraz tváře proroka, na jehož horizontu je mrakodrapové město se dvěma vyššími mrakodrapy vedle sebe. V roce 1995 jsem měl vidění útoku asi pěti letadel na město s mrakodrapy. Bylo vidět Boží ruce nad městem, které nesou v bezpečí rodinu s dětmi. Letadla se od rukou stočila na město a zaútočila. Vidění jsem nakreslil a v roce 1999 bylo spolu s dalšími kresbami použito ve zmíněné knize o žalmech. Po události v roce 2001 mne někdo upozornil, že na kresbě útočí dvě letadla na dva vysoké mrakodrapy, jak je známe ze snímků. Jedna věž má nakreslenou i anténu, kterou měla věž na prvním Dvočeti. V roce 2001 v létě jsem dokončil dva obrazy na výstavu v Českých Budějovicích při příležitosti evropské konference FGBMFI. Na jednom je scéna, jak se snaží boží nepřítel přiblížit k Danielovi, který se modlí směrem k Jeruzalému. Místo 0marovy mešity jsem namaloval na siluetě Jeruzaléma chrám v podobě dvou vysokých věží vedle sebe.Meč vojína míří na Jeruzalém, ale je zlomen. Na druhém obraze jsem týden před výstavou namaloval stojící přímluvce za město. Nalevo na obzoru města stojí dva vysoké mrakodrapy a nad nimi hvězda. Domaloval jsem to začátkem srpna 2001.Nebyl jsem jediným malířem, koho fascinovaly dvě vysoké věže. Vím o jednom grafikovi, který v televizi ukazoval kresbu s útokem letadla na sochu svobody.

V roce 1999 jsem dopsal studii vztahů mezi žalmy a roky. Když jsem studoval ten žalm 101, který se vztahuje na rok 2001, všiml jsem si výrazného verše číslo 8, který zní takto: "Každého jitra pleniti budu všechny nešlechetné ze země, abych tak vyplenil z města Hospodinova všechny, kdo páší nepravost." (Ž 101:8) Tehdy jsem k tomu napsal poznámku: Na závěr roku 2001 dojde k mimořádné události ve světě ze strany nepřátel božího lidu, která zmobilizuje celosvětovou církev k modlitbám a přímluvám. Je zde zvýrazněn ranní čas, kdy Boží lid má možnost své duchovní nepřátele paralyzovat. Později jsem si uvědomil, že jsem namaloval v ruce Danielova nepřítele meč mířící na Jeruzalém, na město Hospodinovo. Ten meč je na obraze zlomen o krvavou linii, která představuje stále platnou Boží krevní smlouvu s Izraelem uzavřenou skrze Abrahama. Tato smlouva se skrze Krista vztahuje i na nás, pohany. Hrot meče leží na zemi a ilustruje výrok Bible, že žádná zbraň vytvořená proti Izraeli se neuplatní.

Potopa 2002

Když jsem uvíznul v červencové potopě v roce 1996 v Litovli a pomáhal jsem po opadnutí vod čistit sklepy a podobně, říkali mi Moraváci: „Pražáci se nám smějó.“ Řekl jsem jim tehdy. „Taky to na ně přende“ (dojde). Během našich setkání FGBMFI jsme měli evangelizační shromáždění často v restauraci Mánes na pobřeží Vltavy. Jednou jsme po setkání stáli na břehu, a náhle přišla myšlenka, že bychom se měli modlit za Holešovice, Josefov a za Karlín, který byl za povodně nejvíce postižen. Několik let před potopou. Někteří si na tu výzvu vzpomněli, když se to stalo. Na jaře roku 2002 jsem koupil deník MF DNES a otevřel jsem ho na straně, kde nějaký hydrolog varuje, že dojde letos k mimořádné potopě, která ohrozí Karlův most a Prahu. Byl jsem puzen to rozhlásit aspoň mezi známé, ale ti v tom viděli spíš senzaci a šíření poplašných zpráv. Proto jsem s tím přestal. Lidé neradi slyší nepříjemné varování, ale vize možného zničeného Karlova mostu ve mě zůstala. Pán často promlouvá skrze odborníky a překvapivé zdroje. V červenci Prahu navštívil Carlos Jimenéz z Jižní Ameriky a na celosboru v první neděli v srpnu se mi zdálo, že hází jakoby hrách na stěnu.

Byl očividně zklamán tím, že po několika dnech služby u nás jeho zvěst patřičně neprolomila. Očekával větší reakci. Tehdy jsem jej nakreslil s fousem pod nosem ve tvaru republiky a slzy z jeho očí. Tento muž zjevně prožíval v Praze nějakou předtuchu a hlavně bolest. Věděl jsem to. To se pozná i na dálku. Seděl jsem v sále vzadu. Náhle, po jeho kázání jsem viděl jeho slzy i na nebi. Shora začala padat voda, a nebylo s ní konce. Tu a tam se nad námi trhala nějaká bariéra, a voda padala ve vodopádech. Nejprve do sálu shromáždění, potom na Prahu. Viděl jsem tu vodu i v noci a ve snu. Druhý den mi jedna sestra s prorockým darem řekla, že vidí na modlitbách pořád padat vodu, ale že je to jinak než voda požehnání. Ihned jsem si vzpomněl na ty lijavce, které byly proklamovány a ve vidění viděny před potopou na Moravě. Pár lidem jsem o tom řekl, ale nikdo to nebral vážně. A pak přišly ty deště a potopa v Praze, zátopa Metra. Praha se z toho otřepala, a nečinila pokání. Zato se dodnes hledá viník, který způsobil zatopení metra.

V roce 2003 přišlo v souvislosti s událostmi kolem Palestinců a státu Izrael slovo, že se má církev přimlouvat i za Palestince, odnímat od nich ducha nenávisti vůči Izraeli, protože jsou tou mocí svázáni a bude jim dobře, když se s Izraelci smíří. Kolem Izraele stáli andělé, a přišla výzva, že se máme modlit, aby Pán mohl vytvořit tyto bariéry ochrany kolem Izraele, kteří budou zároveň ochraňovat Palestince. Bůh miluje Židy i Palestince. Byly vidět autobusy plné připravených andělů. Jedna holčička také viděla autobusy plné andělů, kteří mají být přivoláni církví k ochraně Židů a Palestinců. Zatím čas od času palestinští samovrazi vyhodili autobusy i s izraelskými školáky. Na konci října 2004 jsem navštívil setkání solidarity s Palestinským lidem v Praze, abych se dozvěděl o palestinských křesťanech. Viděl jsem otřesné snímky z Nábulusu. Tam poprvé před 4000 lety na místě zvaném Sichem postavil Abraham oltář Hospodinu. Sichem znamená tíže zodpovědnosti. Dnes tam přijíždí izraelské tanky. Tady je zodpovědnost církve, aby se přimlouvala za tyto národy v napětí. Ještě tentýž večer jsem slyšel z úst pastora Kozohorského, že příští rok je rokem průlomu a zázraků. Duch Boží mi k tomu dodal, že jednou z podmínek jsou naše přímluvy za Izrael a Jeruzalém. Pán miluje i ty Palestince. Požehnání Palestinců je v požehnání Izraele.

Příprava a naplnění

Skrze jednoho učitele z USA, který měl prorocké pomazání a poznal, že presidentem bude Václav Klaus, jsem slyšel, že rok 2004 bude pro Českou republiku rokem přepalování a přípravy na rok 2005, kdy přijde Pán ve své slávě a moci. Církev bude vidět veliké věci od Boha...Vzpomněl jsem si na mnohé Boží sliby ze začátku osmdesátých let. Jednoho dne jsem v pláči volal: "Otče, ty jsi nám slíbil, že budou povstávat ochrnutí a slepí v ulicích pohlédnou. Ty jsi to slíbil, jsem svědkem tvého slibu dnes..Že povstanou tisíce v tomto národě. Slyšel jsem odpověď: „Dal jsem vám svého Syna, moc Jeho jména. Záleží na vás…“

 

Dne 30.11.2004 jsem byl na jednom setkání v Praze, kde jsem slyšel tentokrát od českého kazatele tato slova: "Během příštího roku (2005) uvidíte velké věci od Boha. Všechno řešení, zázraky jsou na dohled. Čas strávený, Pane, ve Tvé blízkosti vždycky vyústí ve Tvé zázraky. Zázraky, divy, znamení. Všechno je teď vaše. Pro příští rok je nutno, aby se Boží lid mocně osmělil, protože skrze demonstraci Boží moci a lásky poroste Boží lid. Zázraky podporují růst Božího lidu a otevírají srdce lidí kolem. (To potvrdil i latinskoamerický evangelista Carlos Jimenéz za nedávného pobytu v Praze a také s velkou shodou německý evangelista Reinhard Bonke, který se odhodlal, jak vyjádřil na nedávné konferenci, vstoupit i do Káhiry a Lýbie. Řekl: „Bůh je mistrem nemožného." /Viz oba články v Životě víry, prosinec 2004./

Pán mi připomněl své sliby z roku 1973, že budeme účastni mocných Božích zázraků v naší zemi, kdy budou slepí vidět a lidé budou povstávat z vozíků, kdy budou ulicemi proudit lidé a volat jméno Ježíš, kdy se naplní sen jednoho bratra z USA, který viděl, jak se z balkonů na sídlišti v Lužinách budou ozývat písně chval, a lidé z balkonu na balkon budou nadšeně hovořit o tom, co prožili s Ježíšem. Vidění o tom, jak budeme kázat v kulaté dvoraně městského úřadu a úředníci se tam shromáždí, aby oslavovali Ježíše..Jak tisíce mužů budou chválit Pána na Výstavišti a v Paláci kultury, masové evangelizace na Strahově, kde místo znamení Slunce v podobě kruhu cvičenců bude oslaven ten, který je Sluncem spravedlnosti..

Kazatel v Praze pokračoval: "Díky, Pane, za každý zázrak, za každé vysvobození, za každé uzdravení v příštím roce 2005.." Pak nastalo půlhodinové ticho, které přerušil jen romský chlapec, který začal radostí poskakovat..a v mém srdci vyvstalo jméno, které jsem jen šeptal, a které by vysloveno nahlas narušilo půlhodinové ticho v sále. "Jeruzalém“ ...Znělo nad Prahou: Jeruzalém... A vzpomněl jsem si na jedno slovo v Duchu, kde bylo zjeveno: Požehnám národy, které žehnají Mému lidu...ochráním města, jehož obyvatelé žehnají Jeruzalému...Praho, hoříš láskou k Bohu, nebo shoříš ohněm soudu...

Jeruzalém...

Dne 17 listopadu 2004 večer, kdy se konalo slavnostní shromáždění na Národní třídě jsem potkal kameramany a průvod doprovázející Václava Klause na pietní místo, připomínající onu událost pře 15 lety v roce 1989. Když byl příhodný okamžik a on podepisoval lidem své fotografie, přistoupil jsem k němu a řekl jsem: "Pane presidente, Pravda Páně skutečně zvítězí. Není moci, síly, či autority, která by tomu mohla zabránit.“ President pokýval hlavou a řekl, něco v tom smyslu, že by se to mohlo občas podařit. Mohl jsem ještě dodat, že tou Pravdou je Kristus. A potom ho obklopil dav lidí...

Když jsem tuto sbírku dokončoval, třetí den prosince 2004, přišel jeden bratr, kterému Pán dal na srdce potřebu vyhledat v městě Praze ztracené ovce, všelijak zahnané, zraněné nepravými pastýři města. Byl to jeden z mých bývalých učedníků, který mezitím založil několik sborů. Viděl jsem, jak je plný bolesti nad situací v tomto městě. Potom se na mne podíval, a řekl: "Co jste to tady v Praze udělali? Jak jste mohli dovolit takový příliv všelijakých učení a směrů?“ Řekl že prožil, že se na toto městem vztahuje slovo Hospodinovo, že zničí děti královny Jezábel. Děti falešných učitelů. I to je proroctví, které se vztahuje k Praze, a bylo by neobjektivní, abych se o něm nezmínil. Ve stejnou dobu ve stejném městě je zjevován příchod Boží slávy a moci, vítězství Pravdy a z úst upřímných Božích dětí i příchod Božích soudů. Nemohu jeho slova zde nezmínit...Jiný pohled, jiné břemeno...

Píšu poslední dovětky. V těchto dnech se v otevřeném dopisu vyjádřil David Wilkerson z USA, že prožívá vnitřní obavy z útoků teroristů v západní civilizaci. Před měsícem jsem dostal také varování, abychom se v Praze modlili za ochranu Metra, a datum 23.12.2004. Zapisuji to dnes, 14.12.2004. Řekl jsem o tom dalším.

Na Nerudovce je restaurace "U dvou Slunců". To je duchovní symbol Prahy, a tím našeho národa. Nad tím městem a národem vychází a zapadá dvojí Slunce. To mysteriózní, magické, uctívané už před příchodem křesťanů, které zastupuje samého Lucifera a to druhé, které nad hlavami mužů, zpívajících "Kdož jsou boží bojovníci,..nesli již husitští kněží a které je Slunce spravedlnosti, jeden z atributů Pána Ježíše Krista.

Byli dva presidenti, kteří si dovolili neoficiálně a zřejmě proti zvykům a povolením památkářů vyvěsit nad Hradem nezvyklé symboly. V roce 1918 nově zvolený president Československé republiky T.G.Masaryk dal vyvěsit na Hradě ve dnech odhalení Šalounova pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí husitskou korouhev s rudým kalichem a odstupující president Václav Havel nechal nad Jiřskou bazilikou na Hradě rozsvítit rudé srdce. Ten první deklaroval a tak podtrhoval národní heslo, že Pravda Boží zvítězí, jestliže dokončíme odkaz české reformace. Tak dojde k naplnění a smyslu součet krevní obětí českých mučedníků Pravdy. A ten druhý vyzdvihnul symbol humanismu, lidské lásky, solidarity lidí. V jednu chvíli protestující skupina proměnila srdce v otazník. Já jsem toho ovšem využil evangelizačně a po Praze jsem vylepoval plakát se srdcem nad Hradem s připojenými slovy: Dej srdce Bohu ( Český lide.)

 Obojí symbol, kalich a srdce mají něco společného. Jsou symbolem krevní smlouvy mezi Bohem a lidmi, kterou skrze pití z kalicha potvrdil Ježíš před svou smrtí. Kalich ukazuje na Boží stranu, je plný krve a srdce, to jsme my, lidé. Božím plánem je, aby skrze tuto krevní smlouvu byla očištěna naše srdce, a v našich životech a srdcích se projevil Boží charakter.

V tom smyslu zařazuji mezi proroctví i onen výrok Václava Havla, ať to myslel, jak to myslel, ale řekl další rozšiřující význam národního hesla v roce 1989 : "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí." Podle mne je i tato proklamace závazně důležitým poselstvím do duchovního světa nad českým národem, protože je řečená člověkem, který se stal nejvyšším představitelem českého státu a protože víme na základě zjevení Písma, že tou Pravdou je Ježíš. Amen.

 PRAVDA PÁNĚ ZVÍTĚZÍ. AMEN.

Češi to vyslovili. Proto platí i na toto heslo Šalomounovo prohlášení: „Život a smrt je v moci jazyka.“( Př 18:21 )

Ježíš: „Já jsem ta pravda, cesta i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." J 14:6 „Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. Jestliže vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.“ J 8:32,36

Konec. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How To Hack IMVU Accounts 2021

(belleFiene, 18. 6. 2021 5:08)

https://datawrapper.dwcdn.net/y6C8k/1/

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Free Credits Transfer
Free Credits On IMVU 2022
IMVU Hack 2021

ROBLOX Unredeemed Gift Cards 2021

(Mixfriff, 2. 1. 2021 9:22)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693483905024000/roblox-hack-2021-robux-tickets-generator-free

KW:
Old ROBLOX Gift Cards 2021
Robux Generator No Human Verification 2020 DECEMBER UPDATED
Where Do I Buy ROBLOX Gift Cards In Virginia? 2021
ROBLOX Gift Cards At Cvs 2021

Tiktok Followers 2021

(Mixfriff, 2. 1. 2021 5:30)

https://autrice.weebly.com/blog/free-tiktok-fans-no-survey-2021-limited

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
How To Get Followers On Tiktok App 2021
How To Get Free Tiktok Fans Free Tiktok Followers 2021
How To Get Free Likes On Tiktok 2021
Ttfans Xyz Without Verification 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Tiktok Follower Bot 2021

(Mixfriff, 31. 12. 2020 15:22)

https://4html.net/PDFViewer/#/source/TikTok%20Free%20Likes%20and%20Followers%202021.pdf

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
How To Get Verified On Tiktok For Free 2021
How To Gain More Followers On Tiktok 2021
How To Get Likes On Tik Tok 2021
How To Get Fake Followers On Tiktok Free 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Where Do ROBLOX Gift Cards Sell 2021

(Mixfriff, 30. 12. 2020 15:40)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693483905024000/roblox-hack-2021-robux-tickets-generator-free

KW:
Were To Get Robux Gift Cards In ROBLOX 2021
Stores That Sell ROBLOX Gift Cards 2021
ROBLOX Exploits That Take Google Play Gift Cards 2021
Can U Use Amazon Gift Cards To Online Purshuse Robux On ROBLOX? 2021

') ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

') ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

') ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

') ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

') ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

) ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

) ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

) ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

) ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy

) ORDER BY 1-- -

(KbJB, 5. 6. 2020 14:39)

rHXy